175. Poselství Matky Spásy ze dne 12. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZPOHANŠTĚLÉ LIDSTVO BRZY POVSTANE PROTI VŠEMU, CO MU PŘIPOMÍNÁ BOHA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

z mých rukou vyzařuji požehnání na všechny mé děti, moji milovaní.

Neměli byste žít ve smutku, ale s radostným duchem, přesvědčeni, že obdržíte dobré věci, které potřebujete, abyste byli více z mého Syna než ze zla.

Musíte dosáhnout náležitého používání svobodné vůle, měli byste naplnit své fyzické a duševní tělo požehnáním, vírou, nadějí a dobročinností, nutnými ctnostmi, aby vaše okolí mohlo od vás přijímat Boží Lásku, která žije v každém z vás.

Proto je nezbytné, abyste věděli, jak důležité je fyzické tělo a jak byste se měli o ně starat přijímáním vhodné potravy, vzděláním, vírou, vědomostmi a poznáním. Duše vás přitom podporuje tím, že může být jako magnet, který k sobě přitahuje dobré a odpuzuje, co je špatné.

Buďte prozíraví a uvědomte si, že fyzické tělo, staráte-li se o ně náležitě, je nejdokonalejším prostředkem pro duševní tělo, aby postupovalo k uskutečňování Boží vůle. Tělo, jemuž dáváte vše, co vám přijde na mysl, bez rozlišování, zda je to dobré nebo zlé, je hutné tělo, které v sobě udržuje takovou tíhu duše, že ta se již nedokáže pozvednout k hledání Boha. Následkem toho je takové stvoření jako větrná korouhvička, která jde z jednoho místa na druhé v hledání, kde by zakotvilo, ale rychle mění směr podle toho, jak vane vítr a nebude hledat pozvednutí duše až do chvíle, než se usadí na jednom místě.

Milovaní, vždy jsem vám oznámila nebezpečí, které na vás čeká, důmyslná nebezpečí vybavená veškerou technologií, aby prošla nepovšimnuta – potrava, kontaminovaná do té míry, že škodí tělu. To, co k vám přichází, je stále jemnější, pro vás nepostřehnutelné, že to nerozeznáte, proto vám hrozí nebezpečí, že tím zahynete.

Pro tuto Matku není překvapující vidět, jak se člověk ztratil na špatných cestách, protože ve svém hledání je tak hloupý, že hyne v modloslužbě k druhým lidským bytostem nebo k sobě samému tím, že se promění v tvrdohlavou bytost, která nechce slyšet, ani vidět velkou pýchu, jíž se stává kořistí.

Jako Matka volám každého člověka, aby vyšel ze své pošetilosti.
Volám vás, abyste si uvědomili, jak mimořádný je čas, ve kterém žijete. Prosím vás, abyste nepohrdli voláním Otcova Domu.

Mé děti by měly rozpoznat zlo a vyhnout se mu, aby je neinfikovalo. Trápím se nad hloupostí, do níž klesl člověk v každém ohledu svého života až do té míry, že ten, kdo požívá největší úctu, je tím, kdo je uvnitř nejprohnilejší.

Jakou pravdu chcete najít? Hledáte-li pravdu skutečně s dobrými úmysly, staňte se víc přemýšlivými, víc hloubavými, ale vy se neznáte k těmto slovům a jednáte napodobováním. Člověk dychtivě hledá záchytný bod, který by mu dovolil poznat, co nehledá pro sebe, aby položil základy a uchoval si poznání, ale když nemá základy, chopí se toho, co je na dosah jeho ruky, ať už je to dobré, nebo špatné. Tehdy Zlý ovládne stvoření, která se bezcílně potulují, nebo závisí na ostatních.

Milované děti, zdůrazňovali jsme nutnost očišťování paměti, protože obsahuje pocity, vnímání, chutě, pachy, minulost, která je ztracena, a co vám uvízlo v paměti, se v daných okamžicích vynořuje, ať už je to k dobrému nebo zlému.

Mé děti, můžete očistit paměť od všeho, co vás přivádí k postupu zpět, ale vy nechcete. Někteří žijí ve fantaziích minulosti, jiní v tom, čím se nemohou stát, někteří v iluzích, jiní ve smutku, jiní v odmítání, a jiní pokračují v skrytu v tajném lpění na minulosti, a tehdy si způsobují největší škodu, protože vstupují do smutku, jímž zamořují vše kolem nich.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, to jsou chvíle pro duchovní bdělost, pro duchovní pokrok, duchovní růst, jednotu. Ale vy zůstáváte rozděleny. Samy žijete v rozpolcenosti, chcete změnu, ale přejete si pokračovat v hmotném světě, o němž víte, že vám působí velkou fyzickou a duševní škodu.

Vše, co bylo stvořeno rukou Otce, obsahuje Lásku vycházející z Otce a vy byste měly hledat tuto lásku jako velkou lidskou potřebu, abyste mohly odpovědět Tomu, který vás miloval jako první.

Lidstvo žije ve stavu rozrušení, kvůli přílivu informací, které dostává. Slunce ve svých bouřích vyzařuje částice nabité energií, které člověk není způsobilý přijímat. Děti, člověk je už narušen slunečním vyzařováním.

Slunce ovlivňuje Zemi, rozechvívá ji, aniž byste o tom věděly, stejně jako ovlivňuje atmosféru Země. Prosili jsme vás, abyste se chránily před slunečními paprsky, ale vy mě neposloucháte. Člověk je ovlivněn ve své psychice, která v každém okamžiku narušuje jeho chování. Reaguje a jedná nepřiměřeně v trvalém stavu pomatenosti mysli, řízené démony. Vystavuje se slunečnímu světlu, které ve spojení s chemickými prvky, které jisté národy vypouštějí do vzduchu letadly, vyvolávají těžké nemoci kůže, očí a sliznic lidského těla. Cílem velkých národů je vyhladit lidské bytosti.

Já, jako Matka vás prosím, ať v rámci svého stravovacího režimu dodržujete každodenní potřebu požívat vitamin C, syrový česnek nebo zázvor.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude třást silněji, uvidíte a prožijete zemětřesení.

Láska k Nejsvětější Trojici bude zakázána, uctívání Mne bude zakázáno, svátosti budou zapomenuty. Zpohanštělé lidstvo brzy povstane proti všemu, co mu připomíná Boha. Lid mého Syna bude zotročen a ostatní zapřou svou víru. Tváří v tvář k rostoucímu odpadlictví a nedostatku obrany, v němž bude žít lid mého Syna, přijde můj milovaný anděl pokoje z Otcova Domu, naplněn Duchem Svatým, aby zmírnil utrpení těla a duše.

Jak jen můj Syn trpí kvůli tolika urážkám.
Je toho tolik, čemu jste se mohli vyhnout!... A ještě stále nebylo vámi Rusko zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou zaskočeny.

Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, jeho půda se bude silně třást.

Modlete se, děti, modlete se za Izrael, jeho obyvatelé budou naříkat.

Modlete se, vulkány zvýší intenzitu svých erupcí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, sjednoťte se, neustále vzývejte drahou Krev mého Syna a současně plňte jeho vůli. Nečiňte zlo.

Prožívejte tento čas v duchovním růstu a přibližujte se k mému Synu.
Budu vás doprovázet a přimlouvat se za vás. Nezapomeňte na ochranu svatého Michaela archanděla, velkého obránce Božích dětí, neodvracejte se od něj, volejte ho, je připraven vám pomoci.

Neúčastněte se na hříších člověka, chyceného do pasti zlem.
Můj Syn přichází pro svůj smířený lid.

Žehnám vám,

Matka Maria
zpět