1750. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEOČEKÁVANÉ ZMĚNY


Nedokážete pochopit vážnost toho, co brzy přijde na zem, ani změny, které to přinese do vašeho života.

Mé děti, brzy přijde doba - mnohem dřív, než si myslíte -, kdy se vše změní tak drasticky, že vaše mysl bude usilovat, aby udržela krok s tím, jak se to stane. Do vašeho světa přijdou nečekané změny, které budou tak velkého rozsahu, že by pro vás bylo nemožné, abyste se na ně dostatečně připravily.

Ujistěte se, že jste silné ve své víře ve Mne a každý den si vyhraďte čas pro Mne, pro mé Slovo a pro velebení mého svatého Jména. Věci důležité pro vaše přežití jsou v zákulisí tiše odnášeny pryč, protože ti, kdo jsou u moci, se snaží převzít kontrolu nad vším, co děláte.

Jsou to ti u moci, kteří si přejí a mají plán odstranit Mě ze všeho, co na zemi zůstává. Aby toho dosáhli, musí tlačit na mé děti, aby Mě zapřely. Když odmítnete, připraví vás o život, ale nebojte se, protože v těchto posledních hodinách budu s vámi a opravdu se nemusíte bát, protože váš duch bude okamžitě vzat do vašeho domova v nebi, aby byl se Mnou.

Mnozí Mě v té době zapřou – někteří v domnění, že se budou moci později kát, jiní ze strachu před smrtí. Ty už neuvidíte, protože jejich domov nebude v nebi.

Ježíš


2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

1Petr 4, 14-16
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

15: Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.

16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.

Zj 6, 9-10
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"

Mt 10, 28-33
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
zpět