1752. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ DŮLEŽITĚJŠÍ


V čase, který vám na zemi zbývá, mé děti, si přeji, abyste se zaměřily na získávání duší pro mé království. Na zemi není důležitější práce, protože brzy skončí čas, kdy Mne ztracení mohou najít, a čeká je hrozný osud, pokud si Mne včas nevyberou.

Ti, kdo se rozhodnou zaměřit se na získávání duší, vězte, že vám v tomto čase neodepřu nic dobrého, pokud to budete dělat, a poskytnu vám vše, co budete potřebovat, abyste pro Mne dokončili dílo.

Jděte vpřed – vyprávějte o Mně ostatním na hlavních silnicích i postranních cestách. Řekněte to každému, koho potkáte, protože Mě možná neznají tak jako vy.

Brzy bude příliš pozdě na to, aby Mi řekli Ano.

Ježíš


Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Mt, 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.zpět