1755. 23. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEJJEMNĚJŠÍ ŠEPOT VAŠEHO SRDCE


Nyní začnu každého z vás zvláštním způsobem připravovat na vaše jedinečné úkoly. To, k čemu jsem některé z vás v těchto posledních dnech povolal, je nejen jedinečné, ale v některých případech i velmi neobvyklé - protože můj plán pro poslední časy je jedinečný i neobvyklý a vzbudí ve světě údiv.

Pro tyto poslední časy jsem naplánoval mnoho soudů pro různé části světa, abych přiměl ztracené hledat mou Tvář. Tolik lidí si myslí, že Mě nepotřebují, a tak jim musím ukázat jejich potřebu způsobem, který je přiměje hledat a v některých případech i volat ke Mně. To je jediný způsob, jak budou mnozí zachráněni, protože velké bohatství nebo postavení má tendenci dávat lidem pocit bezpečí a ochrany - ale nikdo není v bezpečí bez mé péče a ochrany.

Nebojte se, moji maličcí, když vidíte, že tyto soudy padají. Některé se vám mohou zdát kruté, ale skutečnou krutostí by bylo nechat tolik lidí zahynout, aniž by Mě kdy poznali.

I když se věci a podmínky na konci dnů mohou zdát velmi chmurné, nikdy si nemyslete, že jsem vás opustil. Nikdy neopouštím své vlastní. Nikdy.

Vždy jsem dost blízko, abych slyšel i ten nejmenší šepot vašich malých srdcí, když se Mě dovoláváte.

Miluji vás láskou, jakou si ani nedokážete představit, mé drahé děti. Svět, ve kterém žijete, je zlý a násilnický a nepřítel vašich duší si přeje, aby byl ještě více takový. Toužím vás vzít ze světa, abyste žili se Mnou navždy tam, kde není zlo a zkaženost, a ten čas se blíží. Vše se zde pro vás připravuje - pracujte, dokud můžete, abyste pomohli ostatním Mě poznat a být spaseni.

Miluji vás, mé děti!

Ježíš


Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Jr 51, 20: "Tys byl mé kladivo, má válečná výzbroj, tebou jsem rozrážel pronárody, tebou jsem vrhal do zkázy království."

2Tim 2, 21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

Ž 83, 17: Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine.

Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Ž 91, 4-8
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Mk 4, 19: Ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.
zpět