1757. Poselství Ježíše ze dne 25. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ JSEM VAŠE SÍLA


Některé z mých dětí se unavily v boji. Útoky nepřítele na vás byly intenzivní a neustálé a vaše síla slábne.

Mé děti, pamatujte - Já jsem vaše síla. Já jsem vaše vysoká věž - Já jsem útočiště, ke kterému se utíkáte do bezpečí. V žádném čase toho nebudete potřebovat využít víc než v době, v níž žijete nyní.

Nepřítel vašich duší se vás snaží udolat, svádí vás k návratu k jednoduššímu způsobu života ve světě kolem vás, ale lže. Není to snazší, neboť cesta provinilce je těžká. Nenechejte se zmást svou únavou, ale přijďte ke Mně, abych vás občerstvil a posílil svým Slovem a svou silou.

Ještě chvíli a budete všichni tady u Mne doma. Proměňte své tváře v křemen a postavte se nepříteli svých duší se vším, co je ve vás.

Jsem s vámi ve všem, co děláte.

Ježíš


Př 13, 15: Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě. (Bible KJV: ale cesta věrolomných je těžká). (*)

Ž 46, 2-4
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

4: Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Iz 50, 7-9
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

8: Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!

9: Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli.

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.


(*) Paní Glynda Linkous často používá pro biblické odkazy Bibli krále Jakuba: "KJV" je zkratkou pro Bibli krále Jakuba.
zpět