176. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ZBOŽŇUJTE A MILUJTE MĚ A VĚČNÉ ŠTĚSTÍ BUDE VAŠE


Moje drahé děti,

maličcí, vyvolení mého srdce, jste Mi velmi milí. Nacházím ve vás velikou radost a štěstí. Teď je Mi ale smutno kvůli vám, neboť vidím již předem váš osud, kdy uprostřed mnohých útrap budete muset přetrpět velké pronásledování. Nevěřte, že bych vás opustil. Jsem vám nejblíže, když trpíte. Já, trpící, na kříži ukřižovaný Kristus, stojím vždy vedle vás a sjednotím se s těmi, kteří pro Mne trpí pronásledováním a mučednickou smrtí.

Moje drahé děti, dobře si vryjte do svého srdce má slova:

Já jsem s vámi každý den, až do konce světa.
Beze Mne nedokážete nic učinit.

Tyto dvě věty nechť prozáří vaši duši, nechť vám dají naději, útěchu a štěstí.

Když moji rodiče utekli se Mnou do Egypta, má svatá Matka řekla Josefovi: "Kdepak je kolébka a nábytek a hojná výbava, kterou jsem přichystala mému malému děťátku?" Neboť museli tam zanechat všechno, co se nevešlo na hřbet osla. Tehdy Josef, naplněn moudrostí, odpověděl: "Když je Ježíš s námi, máme všechno". A vy, budete-li trpět nedostatkem z nedostatečného vybavení v úkrytech ke sloužení mše svaté, jen to zopakujte: "Když je Ježíš s námi, máme všechno".

Moje drahé děti, myslete na konec vašeho vyhnanství, neboť váš život na zemi je krátký. Tento svět se všemi svými poklady a nádherou navždy pomine, ale ten krásnější svět, nebe, vám již byl přichystán a tam budete navždy.

Zbožňujte a milujte Mě a věčné štěstí bude vaše. Myslete na to, až vás budou pronásledovat a budete žít v nouzi, že Já jsem zůstal mezi vámi v maličké svaté hostii a vínu a se svou vírou přijímejte k sobě mé svaté Tělo a mou svatou Krev. Litujte ty, jimž to není dáno, neboť se narodili v jiném náboženství, neboť Satan je drží daleko ode Mne, kvůli jejich hříchům. Radujte se a plesejte, že Já jsem váš a vy navěky věků zůstanete moji.

V nebi Mě budete vidět takového, jaký jsem, ze světla do světla, v úplné nádheře mé slávy. Tak na vás nechám padat zpět mou slávu, jak jste si to svými ctnostmi a službou zasloužili a v jaké míře jste se na zemi účastnili na mém utrpení. Myslete na to, moje drahé děti, na nadcházející slávu a štěstí, a svůj zrak neupírejte na věci světské a pomíjivé.

Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Thes 2, 14-15
14: Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od židů.
15: Ti zabili i Pána Ježíše i proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět