1760. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BÝT SCHOPEN VĚŘIT


Tolik mých dětí má strach z událostí přicházejících na zem. Mé děti, protože je dnes na zemi tak málo mé skutečné moci, zapomínáte, jak mocný Bůh jsem. Protože jen málo z mých dětí chodí v čistotě, která je nezbytná k tomu, aby se staly prostředníky mé uzdravující a osvobozující moci, začínáte naslouchat našeptávání nepřítele o vašem osudu.

Pokud se ke Mně přiblížíte a budete se nacházet ve Mně a v mém Slovu, ukážu vám svou moc. Pokud očistíte své životy, můžete v ní kráčet.

Nebojte se, mé děti, neboť váš Otec v nebi vás může spolehlivě zachránit před újmou. Já jsem dobře schopen vás ukrýt a ochraňovat. Jsem spolehlivě schopen učinit vše, co potřebujete.

Ale vy musíte být schopny věřit.

Bůh Otec


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Ž 91, 2-5
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!
zpět