1761. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DRŽTE SE MNE


V událostech, které brzy přijdou, budou mé děti v pokušení mít strach. Až uvidíte, že se dějí věci takového rozsahu, o jakém se vám ani nesnilo, mnozí budou ve strachu utíkat a propukne chaos, ale moji lidé by měli zůstat klidní.

Klidní, protože jste byli předem varováni. Klidní, protože i když se má ruka pohybuje proti zlým, nepohybuje se proti vám. Klidní, protože i když všude kolem vás bude nedostatek, vy sami – všichni, kdo jste skutečně moji – budete dobře zaopatřeni. Vskutku, vaše zaopatření bude tak hojné, že to způsobí, že vás bezbožní budou pronásledovat ještě víc. Radujte se, až se tak stane, protože vaše odměna v nebi vzroste a vy už nebudete dlouho v pozemské říši. Brzy budete zde ve svých věčných domovech.

Mnozí z těch, kteří se nazývají mým Jménem, ale nechodí po mých cestách, budou ve strachu utíkat spolu s nevěřícími, až se události stanou. Nebyli zakořeněni a s dobrým základem v mém Slovu nebo ve Mně. Ve skutečnosti ve Mně vůbec nebyli a dávali přednost rozkoším okolního světa před čistotou, kterou vyžaduji.

Mé děti, jakmile začne to, co jsem vám předpověděl, rychle uvidíte, že Já jsem vaše útočiště, vaše ochrana a váš živitel. Ať do vašich srdcí nevstoupí strach, protože se nemáte čeho bát, dokud se držíte Mne.

Ježíš


Jan 15, 4-8
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Př 29, 25: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Ž91, 2-5
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

zpět