1763. 30. října 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 26. června 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ JSEM TEN, KDO ZACHRAŇUJE


Jsem schopen pomáhat svému lidu bez ohledu na to, co jej v budoucnu potká. Nepřítel na vás, mé děti, skutečně nastraží mnoho pastí a nástrah, ale Já jsem Ten, kdo zachraňuje ze všeho, co není ode Mne.

Já jsem Ten, před nímž nemůže obstát žádný člověk ani žádné zlo, neboť jsem svatý a spravedlivý a není nikdo jiný jako Já.

Nebojte se, malé stádo, neboť Já vás mohu dobře ochránit v tom, co přichází. Ty z vás, kteří upadnou do osidel, mohu vysvobodit jediným slovem. Snadno mohu učinit ve vašem životě všechno, co se mi líbí, a není nikoho, kdo by se Mi podobal, ani v celém nebi, ani na zemi. Není jiného, kdo může vykoupit, a nikdo nemůže nikoho vysvobodit z Mé ruky.

Bůh Otec


De 3, 24: Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty!

De 4, 35: Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh; kromě něho není žádný jiný.

1Kr 8, 23: A řekl: "Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem."

2Sam 7, 22: Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.

Da 3, 17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.

Iz 43, 13: Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám?

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.zpět