1764. 31. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 25. října 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POKOJ


Já jsem váš pokoj, když kolem vás zuří bouře, moji drazí. Přicházející bouře nedostatku, pronásledování, bude zuřit, ale když vstoupíte do mého tajného místa, nebude ve vás běsnit. Připravil jsem vám místo pokoje, do kterého můžete kdykoli vstoupit, když se ke Mně přiblížíte. Jediné, co je vyžadováno, je vaše víra a oddanost ke Mně.

Přicházející bouře je bouří velké duchovní temnoty. Zlí povstanou a odmítnou být umlčeni. Přinesou mému lidu mnoho žalu. Způsobí těžkosti a nedostatek těm, kdo Mi slouží. Dojde k velkým zradám, jaké jste ještě neviděli.

Jediný způsob, jak může můj lid přežít to, co přichází, je skrze jejich víru ve Mne. Jejich víru, že je ochráním a zaopatřím. Každý žijící člověk, který Mi skutečně slouží, bude muset v těchto časech volit mezi svým vlastním pohodlím a Mnou.

Vyberte si dobře, mé děti, protože na tom závisí vaše věčnost. Ti, kdo Mne zapřou, se do nebe nedostanou.

Ježíš


Řím 10, 13: Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.

Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.zpět