1765. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TRANSFER BOHATSTVÍ


V sobotu pozdě večer jsem si po vyčerpávajícím dni četla Slovo, když jsem uviděla něco, co připomínalo vlákno DNA - dva sloupce, které se stáčely dohromady. Viděla jsem, jak se něco vyměňuje z jedné strany na druhou.

Velmi brzy přijde čas, který přinese období převodu. Bude to čas velké radosti pro mé děti, které kráčejí po mých cestách, pro ty, které jsou pokorné, pro ty, které neustále sloužily potřebným.

V této době se zázračnými způsoby převede velké bohatství do jiných rukou. Způsoby, které nikdy neuvidíte přicházet, vezmu bohatství světských lidí a dám je svým poslušným dětem, aby mohly žehnat potřebným kolem sebe.

Sledujte toto období, mé děti, neboť přijde velmi brzy, ale nezapomínejte, že jsem to Já, kdo vám dává právo získat toto bohatství a k čemu má být použito. Nevynakládejte je na své choutky nebo k získání prestiže. Dávám vám toto bohatství, abyste ukázaly mou hojnost, mou lásku a mou velkou štědrost k druhým - zvláště k těm, kteří Mě ještě neznají.

Ať skrze vás proudí má láska a štědrost, když se dotýkáte druhých ve vaší blízkosti, kteří jsou v nouzi. Postarejte se o jejich potřeby. Nakrmte hladové. Oblečte nahé. Uzdravujte nemocné.

(Viděla jsem, že Pán chce, aby tyto peníze byly použity na zcela reálnou pomoc – na zaplacení nájmu, nákupu potravin, opravu auta - na pomoc s životními náklady, které se nedají pokrýt. Neznají Jej jako Poskytovatele jako my a On chce, aby viděli, že je miluje a postará se o ně).

Až k tomu dojde, nezapomínejte na církev, která vás živí.

(Ukázal mi, že mnozí nebudou myslet na desátky z těchto peněz za požehnání, až přijdou, ale On chce, aby církev, která živí ty, kdo tato požehnání dostávají, dostávala desátky, a když o tom mluvil, připomnělo mi to zkoušku požehnání:
https://youtu.be/mXU3XeIncrQ").

Budu se dívat, jak s tímto požehnáním naložíte.

Ježíš

Ještě jedno Slovo o převodu:
https://wingsofprophecy.blogspot.com/2017/03/the-transfer.html

Poznámka: Viděla jsem, že Pán se dívá na srdce, když provádí tyto převody. Dívá se na to, kdo má skutečně cit pro potřebné, oproti těm, kteří chtějí bohatství, aby vypadali dobře, nebo aby je utratili za své vlastní choutky či požitky. To bude největším rozhodujícím faktorem v tom, kdo převody obdrží. Již nyní sleduje, kdo tráví čas pomocí potřebným nebo jim slouží a kdo se za ně modlí a má srdce zaplatit jejich potřeby.


Př 22, 9: Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.

Př 13, 22: Dobrý zanechá dědictví vnukům, kdežto jmění hříšníka bývá uchováno pro spravedlivého.

Ga 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Př 28, 8: Kdo rozmnožuje svůj statek lichvou a úrokem, shromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává nad nuznými.
zpět