1766. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPOKOJENÍ S MÁLEM


Proč se mé děti spokojují s málem?

Mé děti, cožpak jsem vám neřekl, že neodepřu nic dobrého tomu, kdo žije čestně? Proč tedy přijímáte jako svůj úděl tak málo, když vám chci tak velice požehnat?

Cožpak nevíte, budete-li si nárokovat jen to, co je vám dáváno zdarma, že vám to poskytnu?

Ježíš


Ž 84, 10-13
10: Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

12: vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.

13: Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!
zpět