1769

1769. Poselství Boha Otce ze dne 5. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁSLEDKY


Můj lid bude ke Mně v této době křičet, protože odstraním z jeho života lidi a věci, které zbožňoval. Zkoumejte svá srdce, mé děti. Nebudu mít ve vašich životech žádné jiné bohy kromě Mne. Uctívejte pouze Mne.

Netrapte se, až tyto následky přijdou, ale radujte se, že váš Otec v nebi je spravedlivý soudce, neboť brzy přijdu soudit celou zemi.

Bůh Otec


Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Řím 3, 23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
zpět