177. Poselství Matky Spásy ze dne 18. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PRONÁSLEDOVÁNÍ LIDU MÉHO SYNA BUDE POZVOLNA NARŮSTAT


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám navěky.

Můj Syn vás shromáždil, aby sjednotil ve své lásce všechny, které Ho neúnavně hledáte.

Žehnám vám svou láskou, žehnám vám jako Matka nekonečného milosrdenství mého Syna.

Víte dobře, že můj Syn překypuje láskou ke každému z vás, ale není to jen jeho milosrdenství, které musíte hledat, spíše každé z jeho dětí musí hledat svou láskou Jeho, abyste pochopily celé Boží Slovo.

V tomto čase se lidé mého Syna hádají, nemilují se, jak by měli a vzájemně se pronásledují.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk se proměnil v tvrdohlavou bytost, která žije připoutána k tomu, co je světské, která nechce vystoupat do duchovních výšek, aby se v duchu a pravdě sjednotila s jedinou pravou láskou, která ji povede k návratu na duchovní cestu k Nebeskému Otci.

Mé oči se s velkým smutkem dívají, jak se velké národy připravují na válku, která bude trvat několik let a na utrpení mých dětí, které se bude postupně zvyšovat. Pronásledování lidu mého Syna bude pozvolna narůstat, protože nepřítel duše chce vyčerpat fyzickou i duchovní sílu každého z vás. Proto naše volání nepřestává, a ani nepřestane, neboť až mé děti budou sklíčené, tato Matka se na Boží příkaz učiní viditelnou, aby poskytovala útěchu, zavazovala vás k věrnosti, volala vás k poznání a zastavovala ty, kdo se přibližují k lidem mého Syna s úmyslem je zničit, protože lid, který poznává toho, jehož miluje a důvěrně Ho zná, není snadnou kořistí nepřítele duší.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte rozšířit horizont své mysli, abyste v běhu času mohly rozlišit dobré od zlého. Některé z vás bezmyšlenkovitě vítáte nové vědecké objevy, a když můj Syn a já vás voláme k porozumění, lásce a k poznání, odmítáte je a odvracíte se od našich výzev.

S bolestí se dívám, jak se počet lidí mého Syna zmenšuje a jak sami dovolují být utiskováni těmi, kteří neznají hloubku Božích tajemství, uzavřených ve Slovu mého Syna, jak zůstávají bázlivě tiší jako němí psi.

Vy, abyste byli opravdoví, musíte milovat v duchu a pravdě.
Musíte probudit své duchovní smysly, abyste dosáhli větší schopnosti rozlišování a nebyli snadno oklamáni.

V tomto čase, kdy velké mocnosti pomocí vědy vyvinuly důmyslné a komplexní prostředky technologie, lid mého Syna musí rozpoznat a být připraven rozlišit mezi realitou, spiritualitou, tím, co je Boží a co je lidské, neboť člověk použil schopnosti mu propůjčené Otcem, aby způsobil velká zemětřesení, vyvolal chaos, kontaminoval potravu pro lidstvo, a to vedlo k úpadku zdraví i ducha.

Musíte dospět k poznání, neboť uvidíte na obloze znamení, která se neobjeví z vůle Boha, ale z vůle jednoho státu, aby způsobil zmatení a chaos. Proto musíte zůstat bdělí a modlit se, musíte zůstat jednotní s Nejsvětější Trojicí a přebývat v mém Neposkvrněném Srdci. Musíte poznat signály a znamení, které posílá Nejsvětější Trojice, aby probudila ty, kteří ještě spí, dříve, než se objeví velký podvodník lidstva.

Velcí podvodníci prošli lidem mého Syna a celé zástupy je následovaly a následují, zatímco proroky, poslanými Domem Otce, je pohrdáno. A ti, kdo se ochotně zasvětili do služby mému Synu, využívají moc, která jim byla dána k doprovázení a poučování věrného lidu, k pronásledování věrných dětí církve mého Syna.

Jak se mé srdce rmoutí kvůli těm, kdo se zaštítili horlivostí pro Otcův Dům, a chtějí umlčet hlas nástrojů, které Dům Otce posílá svému lidu, aby se slovy plnými Pravdy a putující z místa na místo, naplnily misi každého pravého dítěte církve mého Syna, obracet jiné a svědčit o Bohu.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, jděte bez zastavení, postupujte bez zastavení, jsouce těmi, kdo naplňují Boží Zákon, buďte věrni svátostem, přijímejte mého Syna a žijte opravdový křesťanský život.

Jak se jen tato generace změnila, že se odevzdala do rukou ďábla. Byla tažena mocnými, kteří se spojili, aby padla na tvář u nohou antikrista. Proto vás vyzývám, děti, ještě jednou, abyste vzhlížely nahoru, abyste nezapomněly, že patříte Domu Otce, a ne falešným ideologiím, které v tomto čase rostou po celé zemi. Proto potom, co se antikrist objeví veřejně a dá se poznat, nikoli sám, ale svými nohsledy, přijde anděl pokoje z Otcova Domu. Není prorokem, ale je tím, koho jsem v minulosti oznamovala stále znovu v mých předchozích zjeveních.

Jak by mohl Dům Otce opustit své děti a nevztáhnout k nim ruku? Ne, děti, nekonečná Láska Otce ke každému z jeho lidských stvoření se vynořuje a vylévá se v lásce a milosrdenství, a posílá svou pomoc z jeho Domu, aby připravila věrný lid na Druhý příchod mého Syna na Zem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, stále ještě nebylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, budou trpět. Tento lid bude trpět, protože hřích se rozmáhá a jejich lidé stále křižují mého Syna.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii. Nářek tohoto národa otřese lidstvem.

Modlete se, mé děti, modlete se. Chile, Peru a Ekvádor budou sdílet mohutné zemětřesení. Vy, mé děti, modlete se za své bratry.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak jen vás miluji a jak málo milujete jeden druhého!

Jak často a neustále vás vítám, navzdory skutečnosti, že opouštíte mého Syna a mne!... A nejste připraveny odpustit svým bratrům.

Kolik jen trpělivosti mám pro vás s ohledem na vaše neustálé potřeby a dětinskost! Vidím, jak používáte dar zraku, abyste kritizovaly své bratry "ipso facto" kvůli nejmenší drobnosti.

Mé opravdové děti takové nejsou, takovými nejsou ty, které milují mého Syna v duchu a pravdě, takovými nejsou ty, které se Mu odevzdávají. Proto k vám opakovaně přicházím a podávám vám svou ruku, abyste mi dovolily vás vést a nebýt jen Matkou, ale Učitelkou každého z vás.

Neustále jsem vás vítala s láskou, vítám vás s láskou a budu vás vítat s láskou, ale každý člověk musí ke mně přijít dobrovolně a já, se svým srdcem naplněným láskou a radostí, vás povedu k Boží Přítomnosti mého Syna.

Nezapomínejte, děti, že jste v předvelikonočním půstu. Obětujte, co vám způsobuje největší duchovní škodu ve vztahu k životu se svými bratry, abyste na konci tohoto období půstu mohly být novými lidmi, rozsvícenými lampami, a staly se tím, co můj Syn od vás očekává.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Matka Maria
zpět