1772. 7. listopadu 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. října 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OSVOBODÍM VÁS


Nebojte se toho, co vám lidé mohou udělat v tom, co přijde, mé děti, neboť má síla je dokonalá ve slabosti, a pokud ve Mne vložíte svou důvěru, ochráním vás na každém kroku cesty, kterou musíte ujít.

Zachráním vás v časech nouze tím, že vás zaopatřím. Zachráním vás v časech nemoci a bolesti, neboť jsem schopen tuto bolest odnést, budete-li věřit mému Slovu. Osvobodím vás od strachu tím, že vás naplním velkou odvahou kráčet po mých cestách. Budu řídit vaše kroky a chránit vaše cesty, abyste mohly pokračovat v šíření mého evangelia na Zemi. Uvidíte mnoho zázraků a poznáte mou moc proudící skrze vaše ruce. Andělé vás obklopí, budou vás chránit a udržovat vás na všech vašich cestách.

Ano, přicházejí temné časy, mé děti, ale vy půjdete vpřed jako maják mého světla v této temnotě a přinesete naději a pravdu kamkoli, kudy půjdete.

A až přijde konec, přivedu vás rychle domů ke Mně.

Nebojte se a neděste se, neboť Já vás posílím! Podepřu vás svou pravicí. Svým andělům dávám nad vámi vedení, aby vás udrželi na všech vašich cestách.

Ježíš


2Kor 12, 9: Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla."
A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Př 16, 9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Př 2, 8: Chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Mt 5, 14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Sk 4, 29-31
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;

30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.

31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

Ž 91, 1-13
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.zpět