1773. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KÁMEN ÚRAZU


Zatímco na můj dům na Zemi dopadá soud a mezi lidmi jsou rozpoznávány hříchy, mé děti by měly kráčet po mých cestách a hovořit o mých slovech a mých nařízeních.

Mé děti, už dávno jste měly opustit své hříchy, ale tolik z vás to neudělalo. Mnozí z vás tvrdí, že nevědí, že hřeší, a přitom to vědí. Myslíte si, že vaše zapírání bude přehlédnuto? Nikoliv. Mnozí z vás lpí na svém smilstvu, opilství a zlobě dokonce i teď. Každý hřích bude mezi vámi pojmenován a nemělo by tomu tak být.

Zanechte nyní svého hříchu, aby soud nedopadl také na vaše domy, neboť nechci, aby byl pojmenován mezi mým lidem v této době, kdy tolik duší bloudí v temnotě. Nechci, aby v mém domě bylo pohoršení. Nemohu snést ve svém domě cizoložství, smilstvo ani žádný jiný hřích.

Běda těm, kdo nezanechají svého hříchu, neboť váš trest bude mnohem horší, protože jste Mě znali a pokračovali jste ve způsobech mého nepřítele, neboť jste se stali kamenem úrazu pro ty, kdo ještě nevěří.

Ježíš


Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Gal 6, 8
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Řím 3, 23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.zpět