1774. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚRNOST


Mé děti vstupují do období neustálých voleb. Každou chvíli budete nuceny si vybrat, komu budete sloužit.

Komu byste se chtěli zavázat svou věrností? Vyberete si svou vládu? Svou kariéru? Svou rodinu? Své děti? Nebo si vyberete Mne?

Komu slíbíte svou poslušnost, tomu musíte věřit, že vás zachrání v tom, co přichází.

Ježíš


Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.zpět