1775. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŠPATNÍ BOHOVÉ


Mé děti, mezi vámi žije mnoho těch, kdo slouží jiným bohům. Stejně jako mé děti Izraele na poušti, musíte pečlivě střežit svá srdce, abyste se neklaněli jejich bohům.

Brzy poznají, že si vybraly špatné bohy, kterým slouží, protože bohové ze dřeva, kamene, stříbra a zlata nejsou žádní bohové a nemohou je zachránit před tím, co pro ně v tomto čase přijde.

A nemohou je zachránit před věčným trápením, pokud odmítnou činit pokání a uctívat pouze Mne.

Ježíš


Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Iz 37, 19: Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili.

Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
zpět