1778. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


RUKA SOUDU


Mé děti, obklopuje vás mnoho temnoty. Mnohé z vás cítí, že temnota narůstá a bude stále růst, až do konce všech věcí. Čas, který vám na zemi zbyl, je nyní velmi krátký, brzy si pro vás přijdu.

Národy brzy pocítí, jak na nich spočívá má ruka soudu. Všichni, kdo se ke Mně obrátili zády, kdo se odvrátili od mého Slova a mých cest, poznají mou nelibost.

Všechny, kdo milovali temnotu víc než světlo, vydám temnotě, a ta nad vámi bude vládnout. V těch dnech budou lidé křičet ke Mně, ale nedostanou odpověď. V těch dnech budou toužit po světle a lásce, ale nenajdou je.

Mé děti, buďte nyní silné a velmi odvážné. Udělejte vše dobré, co můžete, v čase, který vám zbývá. Nebojte se, až uvidíte, že se má ruka pohybuje, neboť se pohybuje proti zlým, ne proti vám.

Ježíš


Jan 3, 16-20
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Ž 9, 18: Do podsvětí navrátí se svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
zpět