1787. Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2021.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/2021-januar-24-az-ur-jezus/


NA TÉTO ZEMI JSTE JEN POUTNÍCI


Milé děti! Připravte se, neboť Velké varování je velmi blízko. Vyliji na vás svého Ducha Svatého, který vám ukáže stav vaší duše. Uvidíte celý svůj život. Vaše myšlenky, vaše slova, vaše činy. Uvidíte mou milost, kterou jsem vás pohnul ke konání dobra, když jste uposlechly mé výzvy a když jste tvrdošíjně lpěly na svých vlastních představách a odmítaly mou milost.

V takových chvílích jsem se od vás vždy distancoval, protože respektuji vaši svobodnou vůli. Čím víc jste Mě odmítaly, tím víc jste se podřizovaly Satanovi. Kvůli svým špatným rozhodnutím jste opakovaně selhávaly, z čehož jste mě obviňovaly.

Mé děti! Co Bůh člověku jednou dal, to už nikdy nevezme zpět. A to je vaše inteligence a svobodná vůle. Vidím, že jste sešly z cesty, ale nebudu vás násilím tahat zpět. Dovolím zklamání a utrpení, která vám dávám, abyste se ke Mně vrátily. Ale ani pak vás nebudu nutit. Kdybyste pravidelně četly Písmo a modlily se alespoň jeden Otčenáš, byly byste zachráněny před zatracením.

Proto jsem vás požádal: Modlete se bez přestání! Žijte v neustálé pohotovosti, neboť neznáte dne ani hodiny! Na této zemi jste jen poutníci. Je zbytečné se tu zabydlovat, všechno necháte za sebou. To jsem vám slíbil: v domě mého Otce je místa dost; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Připravím vám místo. Když tedy odejdu připravit vám místo, přijdu znovu a vezmu vás s sebou, abyste byli tam, kde jsem Já [Jan 14,2-3].

Přečtěte si knihu Zjevení!:

"Pojď, ukážu ti Nevěstu, Beránkovu ženu." Vzal mě v Duchu na velikou vysokou horu a tam mi ukázal svaté město Jeruzalém, které sestoupilo z nebe od Boha. Vyzařovala z něj Boží sláva. Zářil jako drahokam, jako jaspis čirý jako křišťál. Měl široké, vysoké hradby a dvanáct bran. Nad branami bylo dvanáct andělů. Byla na nich napsána jména dvanácti kmenů synů Izraele. Tři brány na východě, tři brány na severu, tři brány na jihu a tři brány na západě. Zeď města měla dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.

Ten, který ke mně promluvil, měl zlatý metr, aby změřil město, jeho brány a hradby.

Město bylo postaveno ve tvaru čtverce, jehož délka byla stejná jako šířka. Touto třtinou změřil město: dvanáct tisíc stadií. Její délka, šířka i výška byly stejné. Změřil zeď: sto čtyřicet čtyři loktů podle lidské míry, což se rovná i míře anděla. Jeho zdi byly postaveny z jaspisu a město ze zlata jako křišťál. Základy městských hradeb byly zdobeny nejrůznějšími drahokamy.

Prvním základním kamenem byl jaspis, druhým safír, třetím chalcedon, čtvrtým smaragd, pátým sardonyx, šestým karneol, sedmým chryzolit, osmým beryl, devátým topaz, desátým chryzopras, jedenáctým jaspis, dvanáctým ametyst.

Dvanáct bran je dvanáct perel: každá brána je perla. Ulice města byly ze zrcadlově lesklého zlata. Ale neviděl jsem v něm žádný chrám, neboť je to chrám Všemohoucího, Pána Boha a Beránka. Město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mu svítily, protože v něm září Boží sláva a Beránek je jeho světlem. V jeho světle chodí národy a králové země do něj přinášejí svou slávu. Jeho brány se nikdy nezavírají, protože tam není noc. Národy tam přinášejí své poklady a cennosti. Nevstoupí tam žádný nečistý člověk, žádný zločinec ani lhář, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života [Zj 21, 9-27].

Svatý Pavel, který tam byl uchvácen, napsal toto: Oko nevidělo, ucho neslyšelo a lidské srdce si nedovede představit, co Bůh připravil těm, kdo ho milují [1Kor 2, 9].

Zemřel jsem za vaši spásu. Bez viny jsem vzal vaše hříchy na sebe a zaplatil za ně výkupné svým krutým utrpením. Proč se nechcete obětovat za svou spásu? Zakazuji pouze to, co vám škodí. Dám vám vše, co je pro spásu vašich duší. Většina lidí touží po lásce. Já sám jsem láska. Když ji budete hledat ve Mně, najdete ji. Ve Mně najde vaše duše odpočinek. Podle toho poznáte, že jste na správném místě.

Moje děti! V hříchu není štěstí. Satan vás přesvědčí, že to, k čemu vás svádí, je dobré. Nevěřte mu. Je to velký podvodník, který vás chce přivést k zatracení. Pokouší vás třemi hlavními hříchy: hříchem těla, tedy smilstvem, o němž už před sto lety ve Fatimě Matka Boží řekla, že přivede většinu duší do pekla.

Druhým je uctívání mamonu, které svatý Pavel popsal jako kořen všeho zla, jako touhu po penězích. Takže někteří, kteří po nich pachtili, už odpadli od víry a přivodili si mnoho bolesti [1Tim 6, 10].

A konečně, panování je, když se člověk považuje za Boha. To je uctívání sebe sama, což je obyčejné modlářství, protože člověk sám sebe staví před Boha, na místo Boha.

Vezměte si Mne jako příklad. Jsem skutečně Bůh, a přesto jsem se ponížil až na samé dno. Měl jsem moc vysvobodit se z rukou židů, a přesto jsem se nechal mučit a ukřižovat.

Ale třetího dne jsem vstal z mrtvých a žiji navěky. Sedím po pravici svého Otce v nekonečné Boží slávě. Pozval jsem vás sem. Musíte však plnit příkaz mého Otce. A tím je láska.

Satana může porazit jen ten, kdo zvítězil sám nad sebou. Toho můžete dosáhnout jedině tak, že Mi zcela odevzdáte svůj život. Ve všem spoléháte na Mne. Znáte mé učení, evangelium, a uvádíte je do života. Pokud Mě vyloučíte ze svého života, ztratíte mou ochranu a budete vydány na milost a nemilost mému protivníkovi. On nerespektuje vaši svobodnou vůli. Bude vás pokoušet tak vytrvale, dokud nespácháte hřích. Dokud žijete v těle, můžete se ke Mně vrátit skrze pokání a svatou zpověď.

Moje děti! Hřích je ve světě tak rozšířený, že je třeba zastavit davy, které se řítí do pekla.

Než přijde den mé spravedlnosti, vyliji na vás svého Ducha Svatého, který vás osvítí. V té době se mnozí obrátí, ale žel také mnozí nebudou činit pokání. Zvolí si zatracení. Nečekejte na den, kdy budete hořet jako v ohni. Ti, kdo žijí v hříchu, uvidí peklo, do kterého by měli jít, kdyby v tu chvíli zemřeli. Stále však ode Mne dostanou šanci činit pokání.

Moje děti! Varuji vás, neboť čas je tady. Žijte tak, jako byste měli v příštím okamžiku zemřít. Pamatujte, že Bůh platí každému podle jeho skutků. Nelze Mě oklamat, nelze se přede Mnou skrýt. Je pro vás lepší očistit své duše opravdovým pokáním a vyhnout se tak zatracení. Držte se mé milosti, dokud čas milosti trvá! Proto vám všem žehnám žárlivou láskou svého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 1-10
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:

2: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.

3: Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.

4: Poslal znovu jiné služebníky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!

5: Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

6: Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.

7: Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.

8: Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;

9: jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.

10: Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět