1789. 20. listopadu 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LPĚNÍ NA IDOLECH


Až se vrátím, najdu mé děti, jak drží své idoly a uctívají je? Najdu je, jak Mě odstrčí stranou, aby jim věnovaly více času?

Kdy poznáte, že bůh, kterého uctíváte, nejsem Já? Kdy si uvědomíte, i když věříte, že vaše srdce, myšlenky a váš čas patří Mně, že je to daleko od pravdy?

Já jsem velký Král a mocný Bůh. Musím být první ve vašem čase, úplně každý den, a přesto Mi přinášíte jen minuty, které vám zbudou.

Není Král Králů prvním ve vašem čase? Nepatří Mu většina vašich myšlenek? Vaše srdce?

Žádáte Mě, abych vás poctil mou přízní, a přesto vy neuctíváte Mne.

Ježíš


Ex 20, 3-6
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

6: ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Ž 16, 4: "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty."

Kol 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Iz 44, 9-11
9: Výrobci model jsou všichni k ničemu; Modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.

10: Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch.

11: A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu.

Iz 44, 18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Ž 135, 15: Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

zpět