1791. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODMĚNA ZA VAŠI VĚRNOST


V tomto čase odpovídám na mnohé modlitby, které se Mé děti modlily v minulých letech. I když kráčíte v těžkém období, potěším každého z vás některými věcmi, které vám nyní uděluji.

Uvědomte si, že to jsou odměny za vaši věrnost, aby vaše radost byla plná nyní, ve zbývajícím čase, kdy se můžete z věcí těšit.

Ježíš


Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

1Jan 3, 22: Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

Mt 25, 21: Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.

Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

zpět