1792. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CHRAŇTE POKOJ SVÉ DUŠE


Mé děti, v časech, které brzy přijdou, budete vystaveny silnému pronásledování. Nepřítel vašich duší rozdmychává nenávist v srdcích těch, kdo milují váš současný svět, a ti vás budou skutečně bezmezně nenávidět a pronásledovat.

Nebojte se této doby, ale vězte, že každý případ pronásledování je zaznamenán v nebi a máte za něj odměnu. Ti, kdo vás pronásledují, nechápou závažnost toho, co dělají, a Já jim plně odplatím, pokud nebudou činit pokání.

Když se takové věci stanou, nejvíce vám pomůže vaše trpělivost. Nereagujte ukvapeně, ale snažte se být v míru se všemi lidmi. Snažte se chodit v lásce, aby Mě viděli ve vašich činech. Mluvte slova lásky, aby Mě mohli slyšet ve vašich slovech. Neútočte na ně, neboť pomsta patří pouze Mně.

Ve vší vytrvalosti si pečlivě střežte své srdce, neboť velmi brzy se vrátíte domů.

Ježíš


2Tim 3, 11-13
11: pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!

12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Lk 21, 16-22
16: Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.

17: A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

18: Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

19: Když vytrváte, získáte své životy.

20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.

21: Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,

22: poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

Př 4, 23-27
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.

27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.zpět