180. Poselství Boha Otce ze dne 9. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VŠECHNO SE MĚNÍ


Musíte se připravit na to, co přichází, můj lide, ale ne tak, jak si myslíte. Musíte se připravit tím, že se posílíte. Vy nejste silní lidé, navyklí na válku. Nejste zvyklí na zápasy žádného druhu. Stali jste se zahálčivým a líným lidem, spokojeným slyšet mírná poselství a nepřicházet se žádnou námahou. Jste spokojeni, když nejsou žádné změny ve vašem životě a srdci, ale s tím Já spokojen nejsem.

Události, které přicházejí, změní všechno kolem vás, a změní také vás. V tomto čase si zvolíte, zda půjdete jako ovce nebo jako koza. Až přijdu soudit svět, vaše volba bude zjevná, a dostanete odměnu té cesty, kterou jste si sami vybrali.

Zůstanete-li takoví, jací jste, ospalí a líní, vaše lidské chutě vás povedou k vašim volbám, ale když Mi dovolíte, abych vás posvětil a vedl vás po cestách, které byste si sami nevybrali, můžete být v těchto časech vedeni mým Duchem.

Žijete v čase konce. Ti, kteří Mě neznají, si myslí, že ve světě zbývá hodně času, ale ti, kdo Mě znají, vědí, že tomu tak není. Děláte-li své plány podle světských zálib, dojdete k velmi špatnému konci. Děláte-li plány podle toho, jak vás vedu a podle toho, co vám nyní říkám, vaše odměna v nebi bude velmi velká.

Volba je na vás.

Zvolte si moudře, protože odměnu, kterou si zvolíte, budete mít navěky.

Bůh Otec


Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou. Neboť široká je brána a prostranná cesta, která vede k záhubě a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí.

Lk 11, 21-23:
21: Dokud silný muž ozbrojen hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22: Přepadne-li ho však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdá.
23: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.

2Petr 2, 19-21:
19: Slibují jim svobodu, a sami jsou otroky zkázy; vždyť když člověk něčemu podlehne, je toho otrokem.
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit, a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.

1Kor 6, 8-10:
8: Ale místo toho sami působíte bezpráví a škodu, a to bratřím.
9: Což nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani lidé nečistí, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilci, ani chlapcomilci,
10: ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast.

Mt 25, 32-34:
32: A budou před ním shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa."
zpět