183. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MODLETE SE!


Ach, mé děti, kdybyste jen mohly vidět duchovní účinky i té nejmenší z modliteb, kterou se modlíte! Andělé, vyslaní ve vašem jménu, prokázaná uzdravení, duše, zachráněné ze záhuby. Kdybyste to věděly, nikdy byste se nepřestaly modlit.

Každá modlitba pozvednutá ke Mně ve víře, obdrží odpověď, dokonce i desetiletí později. V nebi je chovám všechny u Mne. Vaše modlitby nejsou nikdy marné.

Říkáte, že chcete vidět změnu ve světě kolem vás – modlete se.
Říkáte, že chcete vidět pokroky u vašeho manžela nebo manželky – modlete se!
Chcete lepší zaměstnání – modlete se!

Zanechal jsem vám zbraně, které žádný démon z pekla nemůže přemoci, pokud je použijete ke svému prospěchu. Kdybyste si jen uvědomily, jaká moc vám byla dána, celý váš svět by mohl být změněn silou vašich modliteb.

Já nejsem Bůh, jenž nemůže být dojat nemohoucností svých dětí. Jsem Bůh velkého milosrdenství. Nejsem Bůh, jenž ignoruje potřeby svých dětí, jsem bohatý a štědrý Otec, který hledá příležitosti, aby vám žehnal. Nejsem Bůh, jenž se nestará o vaše utrpení, neboť Já také jsem utrpěl ztrátu.

Přemýšlejte o tom, kdo Já jsem, mé děti, a nepřestávejte se modlit, neboť vám odpovím.

Bůh Otec

1Jan 5, 14-15
14: My máme v Boha radostnou důvěru, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí.
15: A jestliže víme, že nás vyslyší ve všem, oč ho prosíme, víme taky, že dostaneme to, oč jsme ho žádali.

2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Ef 6, 18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

Mk 11. 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
zpět