184. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÁM TAK MÁLO SLUŽEBNÍKŮ, ZE KTERÝCH SE MOHU RADOVAT!


Moji milovaní lidé,

kolik jen lásky mám pro můj věrný lid!

S jakou touhou očekávám, až mé nové stvoření opustí cáry svého starého života a rozhodne se stát částí mého lidu na cestě vzhůru!

Vždy jsem přicházel, abych vás ukázňoval, a vy jste odmítli Mě poslouchat a noříte se stále hlouběji do chaosu všeho druhu.

V těchto ničivých časech popíráte zlo kolem vás, prokazujete neúctu k příkazům mého Otce, k naší Boží vůli a vůči těm, kdo se rychleji vydávají na cestu.

Moji lidé, buďte ostražití vůči postupujícím vpádům sil svobodného zednářství do mé církve, na mé území, které odporují mé svatosti.

Svobodné zednářství má za cíl vzdálit můj lid od našeho Božího Zákona, ponořit lidstvo do smetiště novinek antikrista a dávat tyto jeho novinky před mou Pravdu.

Moji lidé, volám vás důrazně, abyste stále obnovovali své závazky, v každém okamžiku podávali svědectví o mé lásce a s tepem života byli aktivní mezi lidmi, kteří už mé Slovo neznají. V této nevědomosti se vydávají na nehostinnou cestu falešných ideologií, přitažlivých, ale vedoucích do omylů, v nichž Boží Syn zmizí a objeví se syn zla se vší svou prostopášností s cílem – jak to činí v této chvíli – proměnit Zemi požehnání v Zemi zatracení pro duši.

Moji milovaní lidé, kolik z těch, kdo tvrdí, že Mě milují a přinášejí mé Slovo svým bratrům a současně usilují o uznání, si přisvojují moc soudit podle své libosti ty, kteří chtějí opustit okruh jejich působnosti! [Gal 1, 14].

Kolik z těch, kdo o Mně píší a vyslovují své názory o přicházejících událostech, ve skutečnosti mají skrytý zájem, aby dále vykonávali vliv nad mými dětmi a můj lid takto rozdělovali a trhali. Tímto chováním pak získávali výhody k udržení svého postavení u mého lidu žijícího v nevědomosti!

Stoupenci těch, kdo v tomto čase získávají převahu nad mými dětmi svou výřečností, se kterou píší nebo vydávají úžasné, skvělé knihy o mé Matce a o mé vůli, předkládají špatný výklad mé Pravdy a stavu probuzení, ve kterém náš Dům chce udržet věrný lid, aby se dokázal zachránit ze spárů Satana.

Je bohatě knih, ale jen málo z nich ukazuje Pravdu Božího Slova, naší vůle a jasnost, se kterou má Matka v každé době mluvila ke svým a mým dětem.

Kolik jen jich je korunováno velkolepými intelektuálními tituly a s hněvem se obracejí proti našemu Slovu a popírají je!

Moji lidé, nacházíte se v čase, kdy slyšíte své bratry říkat: "Píši vám to a mluvím z horlivosti pro Dům Otce, ale přitom skrývají své opravdové záměry kvůli osobním výhodám, které se dají stručně popsat pýchou." [Fil 3, 6].

Tentokrát to není jinak:"... KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZŘEKNI SE SÁM SEBE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ. NEBOŤ KDO BY SI CHTĚL ŽIVOT ZACHRÁNIT, TEN O NĚJ PŘIJDE, KDO VŠAK ZTRATÍ SVŮJ ŽIVOT PRO MNE, NALEZNE JEJ." [Mt,16, 24-25].

Kdo z vás Mě následuje, nebude zvýhodňován, ať jen vezme svůj kříž a jde za Mnou.

Žádné lidské stvoření na Zemi nemůže tvrdit, že má ve všem absolutní pravdu...

Žádný lidský tvor na Zemi Mě nemůže následovat, aniž by popřel sám sebe, aniž by svůj život proměnil na trvalé naplňování našeho Božího Slova...

Žádné lidské stvoření na Zemi, které říká mou Pravdu a je vybráno jako můj nástroj, nemůže prohlásit, že zná mou Pravdu, můj Soud a můj Čas, neboť kdyby tomu tak bylo, nežilo by na Zemi...

Je proklet ten, kdo se prohlašuje všemocným. Člověk je člověk a Bůh je Bůh.

V tomto čase lidstvo nese v srdci tolik násilí, protože podlehlo svým slabostem a vychytralý démon vám je v každém okamžiku předvádí, abyste padli. Trpím kvůli vám, děti, trpím kvůli cestě, kterou jste si vybraly, a kterou nechcete opustit.

Hřích je pro vás snadný, ale spása je těžká, protože od vás požaduje, abyste zanechaly to, co se vám líbí, abyste se vzdaly toho, co chcete, daly to, co je vám nepříjemné dát, protože vás obtěžuje nabídnout, co nemáte: mou Lásku, neboť stále dáváte přednost omylu.

Lituji, že se musím dívat, jak se vzájemně kazíte. Dáváte přednost těm, kteří jsou daleko ode Mne, těm, kteří se rozhodli vzít mé děti do zatracení.

Děti, stejně jako v minulosti, jste svobodné, a v této svobodě jste si zvolily zhýralost a pily jste z číše zkaženosti z rukou nepřítele duše. Nemůžete popřít, že antikrist je uprostřed lidstva a že svému doprovodu dává příkazy. Každé popírání je souhlasem, který nabízíte antikristu a jeho elitám, a jsou to ti samí, kteří vás budou utlačovat a přinesou vám tolik bolesti, že si budete přát smrt.

Moji lidé: Volám vás, hledám vás a dostávám tak málo odpovědí na mé volání...

Je vás tak málo, kteří Mě znají! Má bolest je velká, můj lid Mě uchovává v šuplíku, nikoli v šuplíku nábytku, ale v zásuvce zapomnění, nepoctivosti, degenerace, nevěrnosti, zkaženosti, popírání, nespravedlnosti, smrti ctnosti a čistoty...

Mám tak málo služebníků, ze kterých se mohu radovat!... [Mt 25, 23].

Šílenství zla se vydatně vylévá na lidstvo. Někteří jdou jeden vedle druhého, jiní neposlouchají, ale bloudí jako náměsíční... Je jich tolik, kteří nepotřebují rozum a mají srdce uzavřená mému Slovu a falšují je! Kolik je těch, kteří se vzdali sebe samých, aby následovali muže, kteří je vedou na scestí!

Moji lidé, prohlubujte znalosti mého Slova, milujte se jako bratři, nepohrdejte naším Božím Zákonem.

Temnota zahalila muže, kteří se sami označují jako duchovní a přivedla je stát se přívrženci principů zla, k tomu, aby milovali sami sebe, svůj blahobyt a chamtivost, a vedli lidi k sobě a ke své zdánlivé moci, aby je tím vzdálili ode Mne a přivedli jejich duše spolu s nimi do spárů zla.

Myšlenky lidí nepřebývají v božském, ale v pozemském. Zapomněli jste, že milovat pozemské činí z člověka otroka jeho vášní, formuje člověka nízkého a vede ho, aby dával přednost tomu, co Já nejsem.

Moji lidé, kdybych vás požádal v tomto okamžiku, abyste vše opustili a následovali Mě, kolik z vás, kteří říkají, že Mě následují, by to učinilo? Nikoli následovat lidi, ale Mne, neboť Já jsem Boží vůle, která se nachází v Písmu, v Božím Zákonu, v blahoslavenství, ve svátosti Boží Lásky.

Obrácení není otázkou slov, ale přítomného okamžiku! Člověk, jenž čeká, aby se obrátil, neví, jestli vůbec bude žít v okamžiku obrácení. Já jsem Milosrdenství, ale člověk Mě vyhostil do svého času, do své vůle a odložil na později.

Nečekejte, nevyhánějte Mne. Je toho tolik, co vám objasním, mé děti, z lásky k vám!

Modlete se, mé děti, útroby Země se otvírají a z nich vyjde, co člověk této generace dosud nezakusil: očista.

Modlete se, mé děti, modlete se, krutost postupuje, po celé zemi způsobuje spoušť a vyděsí ty, kdo zůstávají ve Mně.

Modlete se, děti, modlete se, budete pít pohár bolesti. Můj lid přijde ke Mně, přísně očištěn hordami Zlého, které člověk sám probudil, čehož někteří budou litovat.

Modlete se, mé děti, zem se třese, aby člověk reagoval, voda se pozvedne a oheň bude i nadále nelítostně pustošit.

Modlete se, mé děti, modlete se za můj Druhý návrat spolu s mými legiemi a svatými. Stvoření, které Mě zná, pozvedne svůj hlas, který člověk ještě nikdy neslyšel.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu.

Má Matka vás žádala, abyste byli pozorní k plíživému komunismu, a vy to ignorujete, myslíte, že všechno víte, a nevíte nic. Komunismus sbírá síly, spojence a překvapí vás. Ti, kdo vás ke Mně volají a jsou spojeni s komunismem, jsou neznalí, které byste neměli následovat. Komunismus je jednou z velkých pohrom lidstva. Nebuďte hloupí a tvrdohlaví!: "Já jsem, který jsem." [Ex 3, 14].

Děti, nebuďte připoutané k pozemskému, stoupejte do výšek těch, kdo žijí ve Mně, dopřejte si být Božími bytostmi, a ne bytostmi těla, ale bytostmi z Boha, a ne ze světského.

Přijďte ke Mně, ponořte se do mé lásky, naplňte mou vůli a milujte ticho, abyste v tichu slyšely můj hlas, hlas ticha mé lásky.

Ten, kdo přijímá jednoho z mých, Mne přijímá.

Vy, moji lidé, jste chloubou mého Domu.

Žehnám vám a mé požehnání se rozprostírá na vaše milované, za které se přimlouváte, a na ty, kteří stále ještě nevědí, že jsou mými dětmi.

Váš Ježíš
zpět