1853. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VYPRŠEL


Chci se s vámi všemi o něco podělit. Včera večer jsem právě zapojila mikrofon, abych nahrála podcast o konci časů na příští týden, a chystala jsem se zavolat Rayi Bergmanovi, se kterým jsem nahrávala, když mě najednou zasáhl opravdu silný impuls od Pána, který byl plný žalu. A cítila jsem, že mi chce říct něco důležitého.

Tak jsem odložila volání a sundala si sluchátka. A On mně začal s velkou naléhavostí sdělovat toto poselství a žádal mě, abych to řekla jeho lidu.

Nikdy předtím za celé roky své prorocké nebo služební činnosti si nepamatuji, že by mi Pán dal tak naléhavé poselství těsně před nahráváním podcastu.

A nepamatuji si, kdy naposledy jsem cítila takovou naléhavost trápit se za ztracené duše jako tuto noc. Ray Bergman řekl, že totéž začal pociťovat na Štědrý den, když se snažil trávit čas se svou rodinou, a stejnou naléhavost pociťuje v duchu i nyní.


Má dcero, řekni mým lidem, že čas pro tento národ vypršel. Řekni jim, aby přede Mne předstoupili a plakali a naříkali nad svými ztracenými milovanými, abych je rychle zachránil, než na ně dopadne zkáza a jejich duše budou vykázány [remanded] do temnoty a muk na celou věčnost. Řekni jim to!

Nemohu již déle odkládat tyto soudy. Měli více než dost času činit pokání, přesto většina z nich radostně pokračuje ve své cestě, aniž by na Mne nebo na svůj věčný cíl vůbec pomysleli. Té noci už nebude žádná druhá šance. Není mou vůlí, aby někdo zahynul, ale mé Slovo jasně říká, co musí člověk udělat, aby byl spasen.

Řekni jim to nyní. Čas pro Ameriku vypršel. Nebudu už déle zadržovat své soudy, protože svádí celý svět na scestí.

Ježíš


Poznámka: Pán u mě nikdy předtím nepoužil slovo "remanded", a tak jsem si ho vyhledala, abych se ujistila, že přesně rozumím, co znamená. Slovník Merriam Webster definuje tento výraz jako: vrácení osoby do vazby před soudem nebo k dalšímu zadržení.

Moje bývalá mentorka Beverly mě už dříve naučila, že nářek – hlasité volání k Pánu – přináší výrazný posun. Pokud máte nezvladatelné dítě nebo milovanou osobu, volejte za jejich záchranu v modlitbě a Pán odpoví.

Uvádím odkaz na 1. část pořadu "Co nám Pán ukázal o posledních časech" se zvláštním hostem Rayem Bergmanem z Innocence Redeemed (Vykoupená Nevinnost)":

https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/what-the-lord-has-shown-us-about-the-end-times-with-special-guest-ray-bergman-jan-9-15-2022/Jr 25, 4-5
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.

5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

2Tim 3, 16-17
16: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

17: aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."

Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zpsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Sk 26, 18: abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Lk 19, 10: Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

1Jan 5, 14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

2Tim 2, 26: A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

2Petr 3, 9-10
9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
zpět