1864. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OTŘESU NEBEM I ZEMÍ


Mé děti, podívejte se na všechno, co mé svaté Slovo předpovědělo o této době. Přicházím, abych strašlivě otřásl zemí a vším, co je na ní. Vše, co nemůže být otřeseno, je to, co je postaveno na mém svatém Slovu. To bude stát pevně a nepohnutě. Vše ostatní se otřese, aby to viděl celý svět.

V tomto čase národy, které Mě nenásledují, padnou. V tomto čase otřesu nebem A zemí, a uvidíte mnohé, o čem jste si nikdy nemysleli, že uvidíte. Nebojte se, neboť Já jsem s vámi a váš čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký. Čas, který vám zbývá, věnujte přímluvám za ztracené a k získávání duší. Ten, kdo získává duše, je moudrý, neboť jeho poklad bude velmi velký, a to jak na zemi, tak v nebi po celou věčnost.

Nebuďte jen posluchači, mé děti, ale buďte moudrými vykonavateli mého Slova. Pak budete naplněni a připraveni na můj příchod.

Ježíš


Ag 2, 6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

Lk 21, 25_28
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.

26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: 'Ještě jednou otřesu ‘nejen 'zemí ', nýbrž i 'nebem'.

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

29: Vždyť 'náš Bůh je oheň stravující '.

Ez 38, 20: A budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem.

Jak 1, 21-22 21: A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!zpět