1871. Poselství Boha Otce ze dne 24. ledna 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SNY, KTERÉ JSTE CHOVALI V SRDCI


Mé děti, mám pro vás překvapení.

Uprostřed vší nejistoty a přicházejícího chaosu jsem si to nejlepší nechal na konec pro všechny, kdo jsou opravdu moji.

Sny, které jste roky střežily, nejvroucnější přání vašich srdcí – ty, které jste se ani neodvažovaly vyslovit nahlas, protože byly tak nesplnitelné, ty v tomto období vyplním. Na zemi vám zbývá málo času a Já chci odměnit ty z vás, které neúnavně pracovaly pro mé království.

Nachystejte svá srdce, abyste nyní přijímaly, a to i uprostřed všech obtíží a nejistot tohoto období, neboť Já odpovídám na vaše modlitby již teď. Začněte Mi již nyní děkovat za odpovědi na vaše modlitby. Ani je nevyslovujte nahlas, aby vás neslyšel nepřítel, ale držte je ve svém srdci a sledujte, jak se vyplňují.

Já jsem mocný Jehova – je pro Mne něco příliš obtížné?

Bůh Otec


1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.

Lk 1, 37: Neboť u Boha není nic nemožného.
zpět