188. Poselství Boha Otce ze dne 8. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIŠEL ČAS


Přišel čas, aby má Pravda naplnila srdce všech lidí. Ti, kdo v tomto čase nazývají zlo dobrem, prožijí strašný osud. Nařizuji vám, moji lidé, abyste nazývali zlo jakým je a vyhlašovali mou Pravdu ze svých úst.

Mým dětem v Americe – připravte se, neboť válka přichází do vaší země. Válka přichází do Ameriky a vy nejste připraveni, moji lidé, protože jste nezažili válku na svém území po mnoho let.

Přichází čas, kdy tanky naplní vaše ulice a krev vašich dětí bude prolévána při obraně tohoto národa, který Mě opustil. Mnoho životů bude obětováno pro věc, která nemůže být vyhrána, neboť Já jsem nařídil očistu této země.

Modlili jste se a prosili Mě, abych uzdravil tento národ. Nekřičte, až to udělám.

Bůh Otec


Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Iz 60, 12: Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou. Takové pronárody propadnou úplné zkáze.
zpět