191. Poselství Matky Spásy ze dne 31. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK BUDE UDIVEN V POHLEDU NA NEBE, KDY UVIDÍ OHEŇ BLÍŽÍCÍ SE K ZEMI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

má Láska se nezastavuje, je v neustálém pohybu, aby se s vámi setkala.

Má láska proudí v Boží svobodě, aby byla Ochránkyní, Jitřenkou, Zdravím nemocných a Utěšitelkou zarmoucených. Neopustím žádné z vás, které ke mně volají, abych je ochránila v jejich trápeních i radostech.

Láska není jen cit nebo myšlenka, je to realita, kterou stvoření nesou zakořeněnou ve svém duchu, je to největší síla, která nedovoluje lidskému stvoření být statické – Láska je čin, je to praxe v každém okamžiku života. Každý, kdo miluje s přestávkami, nezná Boží Lásku, ale žije falešnou lásku. Nezapomeňte, že kdokoli nemiluje svého bratra, nebo je v konfliktu se svým bratrem nebo nenávidí svého bratra, je lhář, když říká, že ho miluje Láskou mého Syna.

Boží Láska, k níž jste byli povoláni, není láska slov nebo okamžiků, je trvalou a neustále se rozpíná. Láska není sobecká, nezná žárlivost ani aroganci. Láska je shovívavá, soucitná a trpělivá [1Kor 13].

Dnešní člověk nemiluje, když se dívá kolem a předstírá lásku činy charity. Můj Syn vám zanechal velké lekce opravdové Lásky. Byla jsem vždy při vás, těch, kdo přišli ke mně, vždy jsem milovala všechny lidi.

V tomto čase se lidstvo stalo zvráceným a tato láska byla znetvořena. Lidstvo se zvrhlo do kolektivu zkažených stvoření, která se zabývají jen samy sebou a chtějí přinést smrt svému bližnímu, když bližní nepracuje nebo nejedná podle vůle ostatních.

NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ JE PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY.

Velká většina bytostí žije ve vzpomínkách na minulá zranění, a to jim brání ve smíření a v opravdovém odpuštění.

Boží Láska přikazuje nebýt lhostejný k svému bratru, ale milovat ho, jako miluje můj Syn.

Za všech okolností byste měli zachovat laskavého, obětavého a trpělivého ducha. Neměli byste být zbabělí, neměli byste žít v realitě takového duchovního úpadku.

Měli byste opustit současný proud světa, který dává lásku stranou. Žijete jen vnějším zdáním, jako farizeové.

"Milujte v Duchu a Pravdě!", žádá můj Syn, ale vy nejste ryzí, nevíte, co je to láska v Duchu a Pravdě. Proto v čase soužení, o němž nemůžete tvrdit, že nepřijde rychle, opravdové dítě mého Syna bude snadno rozpoznatelné, a ti, kdo žijí v lidské lásce, budou také snadno poznáni.

Děti, dřív než budete číst tato volání, buďte Láskou, žijte Lásku.

Láska skomírá u těch, kdo nejdou k obrácení. Obrácení potřebuje stálou sílu, aby se trvale obnovovalo v realitě, kterou žijete uprostřed tohoto světa násilí, které potlačuje Ducha.

Vybízím vás, abyste pracovali a jednali se vší svou silou, abyste mohli žít a dávat vše do služby Božímu království.

Láska je nepostradatelná pro opravdové děti mého Syna, aby nesešly z pravé cesty, nezkazily lásku, ani ji neuvedly v nebezpečí.

Láska, velká neznámá pro lidstvo, je urážena těmi, kdo žijí v násilí, v neúctě, v popírání Božích Přikázání.

Lidstvo padá každým okamžikem do propasti, která posiluje ego a nutí stvoření neustále dávat na odiv svou pýchu.

Zlo nečeká, ale plíží se kolem, a tak netvrďte všem svým bratrům, že jste plní lásky, neboť v nečekané situaci vás zlo může usvědčit jako pravý opak.

Neočekávané je velký odhalovatel Pravdy, která žije uvnitř každého z vás.

Nežijete ve světě lásky, jste neustále vystaveni teroru, smrti, násilí, neúctě, kritice, a přesto jste tím udiveni. Jak často zabíjíte svého bližního slovem?

Modlitba nemůže být odsunuta stranou. Posiluje vás, volá vás, abyste šli bezpečně. Modlitba, doprovázená chlebem života eucharistie je nutnou potravou, abyste se bránili pokušení s větší silou.

Blíží se okamžik, v němž budete zkoumáni stejnou láskou, kterou jste dali a kterou v sobě nosíte. Uvidíte, prožijete a zakusíte své zlé činy, budete jimi trpět a váš nářek bude veliký. Přesto, jakkoli velké a nemyslitelné mohou být hříchy, které jste spáchali, nesete Boží otisk, proto vás volám k pokání, abyste zachránili svou duši.

Milovaní, přepadne vás samota a pronikne vás až na kost, zakusíte opravdové osamocení, jaké jste dříve nikdy nepoznali. Sami se vyzkoušíte. Bude žít a prožívat bolest každé urážky, které jste se dopustili proti Boží vůli, jako byste ji učinili v tomto okamžiku a s nikým, kdo by vás obhájil, ani vy sami. Mé srdce cítí zármutek z mých dětí.

Potom, co Varování skončí, někteří budou zuřit proti Bohu a krutost vůči mým dětem bude ještě větší.

Člověk bude udiven v pohledu na nebe, kdy uvidí oheň blížící se k zemi. Avšak člověk neví, že ten oheň zasáhne duši a svědomí každého lidského stvoření a nelítostně spálí hřích. Nebudete moci mu odolat.

Srdce člověka bude ve stavu neustálé duchovní únavy, nebudete chtít je naplnit Slovem mého Syna nebo mým Slovem.

Milované děti, oheň bude padat z nebe, oheň, který chce zničit pokrytectví, neúctu člověka k Bohu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Seoul, bude nesmírně trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, utrpení nepřestane, tento národ se musí zasvětit našim Nejsvětějším Srdcím.

Modlete se za církev mého Syna, modlete se za jednotu církve mého Syna.

Modlete se za Argentinu a Německo, oba národy budou velice trpět.

Děti, seizmická aktivita zesílí po celé zemi, atmosférické jevy člověka překvapí natolik, že budete chtít opustit místa, kde se nacházíte.

Dívejte se nahoru, nežijte s očima upřenými na zem.

Lid mého Syna bude překvapen.

Synové mého Neposkvrněného Srdce, "...žádný prorok není prorokem ve své zemi" [Lk 4, 24]. Přijměte tyto vyvolené a neustále je ochraňujte.

Mé mateřské požehnání je brzdou zlu. Ale aby tato brzda, kterou vám posílám, vám pomáhala, musíte zůstat ve stavu milosti.

Miluji vás.

Matka Maria
zpět