1939. Výňatky z poselství Panny Marie a Ježíše z let 1975 – 1992.

Nástroj: Veronika Lueken (USA), https://tldm.org


NA MYSLI MAJÍ JEN JEDNU MYŠLENKU


V poslední době se na našem fóru objevila podivná a vášnivá diskuse, která přímo i nepřímo podporuje a obhajuje invazi Ruska do Ukrajiny na základě informací, které pocházejí převážně z nedůvěryhodných serverů.
Kdykoliv se v minulosti na naší stránce vyskytl nějaký problém, ať už vnitřní, nebo vnější, zpravidla zasáhl náš Pán. Učinil tak i v tomto případě v poselství č. 1930, kde jednou větou komentoval přednášku pana profesora Staňka. Nemohlo to být vyjádřeno lépe, a tak si myslím, že tato věta našeho Pána plně postačuje k vyjádření mého stanoviska a že se dále nebudu k tomuto tématu vracet.

Ještě bych chtěl připomenout všem čtenářům, že základním důvodem existence naší stránky je příprava na Druhý příchod našeho Pána. Proroctví Panny Marie z Fatimy dává této události osudový rámec. Nepřítel si ale vždy najde skulinu, skrze niž protlačí zmatek a nedůvěru, aby odtáhl duše od Pána. Proto berte následující výňatky z poselství Panny Marie a Ježíše Veronice Lueken jako důkaz, že se na zaměření naší stránky nic nemění a že si do budoucna můžete bez obav vybrat tu správnou stranu. Je to jen na vás.


NEPOSLECHLI JSTE
Při nesčetných návštěvách na zemi jsem vás žádala, abyste se modlili a znovu modlili, aby Rusko neposílalo své bludy do celého světa. Ale vy jste neposlouchali, unášeni starostmi vašeho světa, materialisticky naladění, odklánějíce duchovnost kvůli moci a chamtivosti. Co získáte, když budete mít tuto moc a opustíte svou zemi bez zásluh a nebudete moci vstoupit do věčného nebeského království?
Panna Maria, 15. března 1978


NEVĚŘILI JSTE MI
Mé děti, nevěřily jste mi v minulosti, když jsem vám radila, že mnoho národů zmizí z povrchu vaší země. To se stane, mé děti, a stane se to v krátké době. Toto pokolení nepomine, aniž by z povrchu země nezmizelo mnoho národů.
Panna Maria, 30. května 1978


ZOTROČENÍ
Mé děti, žádná země se nyní neosvobodí od zla komunismu. Mé srdce je rozerváno, neboť jsem k vám přišla v nesčetných zjeveních na zemi, abych vás jako naše děti varovala, abyste se vyhnuli kompromisům s nepřáteli Boha, i když k vám přicházejí s uhlazenou řečí a vybraným chováním. A protože člověk vypadl z milosti, přijme tyto lži a stane se otrokem.
Panna Maria, 13. května 1978


RUSKO PLÁNUJE ÚTOK
Mé dítě a mé děti, přeji si, abyste všechny neustále bděly na modlitbách po celém světě, ve vaší zemi, ve Spojených státech a v Kanadě. Znovu vás varuji, že Rusko plánuje útok na Spojené státy.
Musíte mít na paměti, mé děti, když přijímáte řeči a slova ateisty: ateista nemá žádnou čest.

V ateistovi není pravda. Budou vás obelhávat a kupovat si vás, dokud už nebudete tím, čemu se říká 'svobodný národ', ale budete zotročeni - pokud předtím nezabijí mnoho lidí, mé dítě. Říkám 'pokud', protože jejich plánem je zničit tvůj národ a znovu jej vybudovat vlastními silami. Cena života pro ně nic neznamená, jak můžeš poznat ve všech zemích po celém tvém světě, které byly napadeny Ruskem, neboť Rusko je tajným agentem, který předává [jiným státům] střelné zbraně a ničivé rakety ke zničení Spojených států a Kanady.
Panna Maria, 14. září 1985


NEUNIKNETE
Ach, mé děti ze Spojených států, cožpak nechápete, co vás čeká? Vaše země, Spojené státy, nepoznaly, co to znamená trpět ničivými silami. Mé děti, neuniknete zkáze, kterou medvěd komunismu uvalil na mnoho zemí v Evropě a ve světě. Nemůžete slevit ze své víry, abyste zachránili to, co vám ještě zbylo, neboť vše na zemi se s Trestem zřítí jako trosky. Na lidstvo míří ohnivá koule, Trest, křest ohněm. Cožpak to nechápete?
Panna Maria, 20. listopadu 1978


ÚPLNÁ KAPITULACE
Žádali jsme vás v minulosti i v současnosti, abyste se modlili za obrácení Ruska. Příliš málo lidí se přihlásilo k modlitbám za toto obrácení, proto se jejich omyly nyní rozšířily po celém vašem světě. Vaše země, krásná Amerika, je nyní připravována na úplnou kapitulaci [ve víře]. Nyní to víte, mé děti, a nyní musíte na základě tohoto poznání jednat, jinak i vy pocítíte zajetí a otroctví a uzavření mých domů v celé vaší zemi. Slepě jste vstoupili přímo do pasti zotročení, která na vás byla nastražena prostřednictvím záludné infiltrace vaší vlády, vašich škol a vašich komunikačních médií.

Probuďte se nyní ze svého spánku a usilujte o návrat z vaší cesty zkázy tím, že padnete na kolena a budete se v upřímné a vřelé modlitbě modlit k Věčnému Otci, aby vás odvedl zpět z vaší současné cesty zkázy. Vaši krajané se snažili umlčet hlas mé Matky po celém vašem světě. Nebudete pokračovat v umlčování "hlasových schránek" – (t.j. lidských nástrojů) na celém světě, neboť zaséváte semena své vlastní zkázy!
Ježíš, 5. června 1975


LHÁŘI
Mé děti, mohla bych vám dát mnoho jmen, která by zahrnovala a popisovala vstup Satana do vašeho světa: síly komunismu, síly ateismu. Ach, mé děti, jakými slovy lze popsat činnost těchto činitelů? Podporují bludy: podporují kacířství, znesvěcení, mylné představy. A jako je Satan otcem všech lhářů, tak i oni jsou lháři.
Panna Maria, 19. listopadu 1977


NA MYSLI MAJÍ JEN JEDNU MYŠLENKU
Mé dítě a mé děti, udržujte neustálou modlitební bdělost v celém svém národě a v národech světa. Nevíte, jak blízko jste k tomu, abyste se staly jedním z národů, které mají být vyhlazeny. Mluvím o Spojených státech amerických, protože Rusko je klame. Rusko má ve výzbroji šestkrát více raket než vy. Zatímco oni říkají, že je odstraní a vyřadí z provozu - není to pravda. Přibývají a přibývají, neboť mají v hlavě jedinou myšlenku - ovládnout celý svět.
Panna Maria, 2. října 1987


LHÁŘI, VRAZI, PODVODNÍCI
Ach, mé děti, jak jsem vás chtěla pohladit a sdělit vám dobré zprávy, neboť nejsem vždy nositelkou špatných zpráv. Jsem vaše Matka a musím vám říci pravdu. Znovu opakuji: Mé dítě, Veroniko, opakuj nyní ve svém oslabeném stavu stále znovu: Papež Jan Pavel II. a všichni biskupové světa musí vyčlenit jeden den, kdy se budou modlit za obrácení Ruska. Ne jeden den za svět, ale jeden den za Rusko, jinak, říkám ti teď, Rusko půjde a vyhladí, zničí mnoho zemí. Národy zmizí z povrchu zemského v mžiku oka. Tak zoufalá je nyní situace v celém vašem světě, mé děti.
Slovo Ruska není dobré, neboť to, co znamená komunismus, jsou lháři a vrazi, podvodníci přímo z útrob pekla.
Panna Maria, 2. října 1987


KOSMETICKÉ PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ VÁS MÁ OKLAMAT
Ujišťuji vás, mé děti, že v Rusku není svoboda. Všechno je to klam. Hledají peníze světa od národů světa. A proč si z toho nevezmete ponaučení? Stalo se to za Lenina, stalo se to za Stalina. A tam jste všichni na stejné cestě, připraveni dát miliardy peněz, které by měly být dány těm, z vašeho národa, a svobodným národům světa.
Nenechejte se zmást, mé děti, Rusko není svobodné. Je to jen kosmetický akt, který vás má oklamat. Lenin a Stalin používali stejnou taktiku, mé děti. Proč se nepoučíte ze svých omylů?
Panna Maria, 18. června 1992


TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Den za dnem nyní člověk zabíjí. Mnoho zemí bude zapleteno do válek, až dojde k největší válce, jakou jsme kdy viděli a jakou už nikdy neuvidíme, k třetí světové válce, která pohltí národy.
A mnoho národů zanikne pod silou zbraní, které se nyní shromažďují v celém Rusku. Ano, mé dítě, bez ohledu na to, jak svět zareaguje na pravdu, budeš křičet ze střech, že Rusko nepřijalo žádnou nabídku z Říma. Pokud se Rusko nedokáže zasvětit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Marie, pokud neuzná pravdu, půjde dál světem a bude rozsévat semínka sváru, nespokojenosti a války.
Víte, mé děti, že válka je trestem za lidské hříchy, ale také, že válka je známkou ztráty poznání Boha.
Panna Maria, 21. srpna 1985


DALA JSEM SLIB
Když jsem před mnoha lety přišla do Fatimy, věděla jsem, že komunismus půjde do celého světa, zničí mnoho národů a napadne církev mého Syna. Proto jsem dala slib, že papež, tehdejší i dnešní, se spojí se všemi biskupy světa, všichni společně v jeden den – ne svět –, ale biskupové a papež se spojí, a budou se modlit za zasvěcení Ruska. Nemám na mysli svět, mé děti, mám na mysli Rusko – Rusko, pohromu lidstva. Budete se modlit za Rusko. Musí být vyčleněn jeden den, kdy se papež Jan Pavel II. a také všichni biskupové světa se musí v jeden den sjednotit, opakuji, a modlit se za Rusko; jinak bude Rusko nadále pohromou od Boha.
Rusko bude i nadále chodit po světě a vyhlazovat lidi, místa a země.
Panna Maria, 2. října 1987


OBROVSKÁ EXPLOZE
Panna Maria - Ptáš se mě, mé dítě, proč mi tečou slzy? Pojď se mnou a podívej se!

Veronika - Ach, můj Bože! Já, já vidím… nikdy jsem neviděla tolik mrtvých lidí!

Panna Maria - Člověk proti člověku, národ proti národu. Žádné tělo nebude ušetřeno.

Veronika - Ach, vidím velkou, strašnou válku! Vidím… vypadá to jako hřib, obrovský výbuch, a všechno je pryč! Ach!

Panna Maria - Satan, mé dítě, bude mít ruku na knoflíku.

Veronika - Panna Maria ukazuje na druhou stranu a jde… a ukazuje na druhou stranu - je to, jako byste se dívali na velkou vodní plochu.Teď je tam země a já vidím mnoho lidí. Jsou oblečeni v uniformách. Poznávám je a na jejich čepicích je něco jako rudá hvězda.

Jsou to, jsou to vojenské uniformy. Panno Maria… "ach, já vím" - ach, Pane Bože, to je Rusko!

Panna Maria - Vidíš, mé dítě, není dost modliteb, aby se zastavilo zlo. Ledaže byste se teď více modlili za obrácení Ruska, jinak bude na vaší zemi brzy velká válka.

Socializace, mé dítě, lidstvu nic nepomůže, neboť u člověka, který není z Boha Otce, jeho slovo není z pravdy. Bez Boha není cti. Sliby, sliby, pakt za paktem, za nimiž není ani slovo pravdy!
Mé dítě, pospěš si s šířením Slova! Proti tvé slavné zemi se chystá mnoho zla. Pospěš si! Rozšiřujte Sovo! Vy, jako národ jste oklamáni. Všude kolem vás čekají nepřátelé. Plánují na vás zaútočit zevnitř. Modlete se za neustálou modlitební bdělost. Nemáte ani okamžik nazbyt.
Panna Maria, 1. února 1975


NE SVĚT, ALE RUSKO!
Rudý kůň je válka! A válka je na řadě, mé dítě. A co s tím můžete dělat? To je můj pokyn z nebe - a my doufáme, mé děti, že to sdělíte světu: Pokud biskupové a Svatý Otec v jednotě se všemi biskupy světa nezasvětí Rusko Neposkvrněnému Srdci mé Matky, svět bude odsouzen k záhubě! Protože Rusko bude dál šířit své bludy po celém světě, vyvolávat války a krveprolití, smrtící epidemie a hladomor. Tohle chcete, mé děti?

Každá jednotlivá duše na zemi, která dnes večer uslyší můj hlas, má povinnost pro posvěcení své vlastní duše a duší těch, které miluje, naslouchat Mi a následovat můj příkaz. Přeji si, aby všichni, kdo dnes večer uslyší má slova, šli kupředu a obléhali, bude-li to nutné, Svatého Otce a biskupy s žádostí o toto zasvěcení Ruska. Nemáme na mysli svět, mé děti, máme na mysli Rusko!
Ježíš, 17. června 1989Zdroj: https://tldm.org/Directives/directives.htm
zpět