194. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


SMRT JE JEN OKAMŽIK, PŘECHOD DO VĚČNÉHO ŽIVOTA


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!

Život je krátký. Proroctví se zanedlouho naplní. Všechno je už přichystáno. Chystejte se! Zanedlouho na vás pozdvihnou ruku. Těšte se a radujte se, když budou lhát a všeliké zlo budou připisovat vám kvůli Mně, neboť v nebi budete mít velkou odměnu. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nic jiného nedokážou učinit. Až vaše duše vystoupí z vašeho pozemského těla z prachu, přijde přímo ke Mně do nebe. Uvidíte moji slávu a s plesající radostí Mi budete bez konce zpívat chvalozpěv a oslavné zpěvy v nedohledném vojsku mých svatých andělů a svatých. Už teď si toužebně přejte, abyste uviděli mé svaté Světlo. Proto jste se na tento svět narodili, abyste získali věčné štěstí skrze svatost svého života.

Moji maličcí, teď je ještě vaším podílem utrpení, ale zanedlouho se budete radovat a zářit jako slunce v království mého Otce.

Moje drahé děti, myslete na chvíli, kdy vás odvlečou. Bude to nejšťastnější okamžik vašeho života, až svléknete jako oděv své pomíjivé tělo utvořené z prachu a okamžitě přijdete ke Mně nahoru, do nebe. Nebojte se! Smrt je jen okamžik, přechod do věčného života, do nekonečné radosti. Tam setřu z vašich očí každou slzu. Rozdám sám sebe mezi vás, a tím se oznámím každé spasené duši, sjednotím se s ní v nejtěsnější, nezrušitelné jednotě, jejímž předobrazem je svaté přijímání.

Když Mě přijmete do svého srdce, sjednotíte se se Mnou a zbožštíte se ve Mně. Krok za krokem se ve Mně přetvoříte. Svléknete své hříchy a už nedokážete páchat své špatné návyky, neboť k nim budete pociťovat nejhlubší odpor. Připoutávejte se k svátostem, ke svaté zpovědi, svatému přijímání, neboť Já žiji ve vás a přitahuji vás k Svatému svatých, k mému Nebeskému Otci, jenž vás zahrne svými milostmi. Přikryje vás svými křídly, kde najdete ochranu.

Váš život se změní, stanete se zcela novým člověkem. Už více nežijete vy, ale Já žiji ve vás. Skrze vás pokračuji ve svém pozemském putování, činím velké množství dobra a zachraňuji duše. Můj Otec Mě vidí ve vás a pociťuje zálibu ve svatosti vašeho života. Když svaté přijímání znamená tak velkou proměnu, přijímáte-li Mě s čistou duší, jak velkou změnu způsobí ve spasených duších, když se sjednocují se Mnou, s Vykupitelem, s druhou božskou osobou!

Sám sebe oznámím duším. To znamená, že jsem na tolika místech a s tolika lidmi, s kolika jen chci. Podobá se to svatému přijímání. Na zeměkouli se současně slouží velké množství mší svatých. Ve svatém přijímání vstupuji do nespočetného množství duší a každý pociťuje, že Já jsem jen s ním a jen jemu dávám své milosti. Tak je tomu i nebi, jen ještě ve zjevnější a dokonalejší podobě.

Moje děti, toužebně si přejte přijít ke Mně do nebe. Nedokážete pochopit radost, která tam na vás čeká. Čím čistější je vaše duše, tím lépe dokážete po Mně toužit. Vaše touha Mě oslaví a za to vás odměním velkou milostí už tady na zemi.

Moje dětičky, veškerou touhou mého srdce je, abyste byly i vy tam, kde jsem Já, a abyste viděly mou slávu! K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Modlitba skrze Ducha Svatého

Ó, Svatý svatých, obdivuji Tě a miluji Tě! Láska tvého srdce obejme a zapálí plamenem tento svět. Ale jen ti jsou schopni přijmout tvůj plamen, kdo Tě vzájemně milují tak, že dodržují tvé Zákony. Ty nikomu nedáváš přednost. Chceš, aby se každý podílel na tvých darech. Ale v úctě chováš naši svobodnou vůli. Přitahuješ každého člověka v hloubce jeho duše. Voláš ho, bereš ho ven do pustiny a mluvíš k jeho duši. Ale když se s Tebou nedá do řeči, když se k Tobě obrací zády, neboť ho očaroval falešný lesk světa, který může vlastnit jen na chvíli, Ty se mu nevnucuješ.

Přesto musíme jednou opustit tento svět a všechno tady zůstane. Jen naše skutky můžeme s sebou vzít. Ale když si zvolíme Tebe, protože jsi věčný, nemusíme Tě tu nechat a Ty zůstaneš s námi na zemi i v nebi. Když Ty jsi náš poklad a naše štěstí, v nebi zůstaneš navždy náš. Jak hloupí jsou ti, kteří si nezvolí Tebe. Jak velký žal ti působí takoví hluší a slepí, kteří svou bezbožností a svými hříchy se od Tebe odtrhnou. Pláčeš krvavé slzy za každou ztracenou duši, a přesto nemůžeš zabránit jejich záhubě, neboť chováš v úctě jejich svobodnou vůli. Jak velkou hodnotu jsi přisoudil a dal člověku. Byl stvořen k Božímu obrazu a k Boží podobě. To znamená, že jsi ho oděl rozumem a svobodnou vůlí. On sám rozhodne o svém osudu.

Můj Ježíši, můj milovaný Vykupiteli! Děkuji Ti, že mohu být tvůj, že Tě mohu milovat a velebit Tě.

Navěky Tobě zpívám díky za to, že ses sklonil ke Mně a oslovil mě a s neodolatelnou touhou jsi mě obdaroval, abych Ti řekl ano. I pro nás platí, co jsi řekl Šavlovi na cestě do Damašku: Je těžké se vzpírat proti ostnu. Skutečně. Mnohem lehčí je odpovědět na tvé sladké volání, přitahování, odpovědět ano než říct ne. Když Ti řekneme ano, naši duši naplníš radostí bez hranic a pokojem. Ale kdo Tě odmítne, toho duše bude plná trpkosti a žalu. Ta je již zcela mrtvá.

Pán Ježíš:
Moji maličcí, soustřeďte svou pozornost na Mne. Odpovídejte ano na mé volání, dokud je to ještě možné. Neboť až se váš život uzavře, nebudete mít více příležitostí. Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu.

Přijměte moje posilující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Toto odkazuji X:
Moje drahá, maličká dcero, jsem s tebou spokojen. Přede Mnou je všechna tvoje snaha a tvoje horlivost. Pokračuj i nadále ve své službě. Jdi až na konec této cesty. Požehnám tebe a tvé milované nesmírnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Toto odkazuji Y:
Moje drahá, maličká dcero, soustřeď svou pozornost na největší a nejsvětější modlitbu, na mši svatou, vyslyším každou tvoji modlitbu. Nechoď do různých modlitebních skupin, účastni se více mší svatých, zpovídej se a přijímej. Svátosti tě udrží silnou, můžeš je obětovat za usmiřování Mne kvůli zatvrzelým duším. Jediná modlitba plná víry a lásky má větší hodnotu než jakákoliv ústní modlitba, kterou mechanicky opakuješ a v níž není ani víra ani láska.

Největší modlitbou je mše svatá, kterou můžeš obětovat na nespočetné úmysly, neboť má milost je nekonečná. Po svatém přijímání se zaobírej jen Mnou. Nechej Mě, abych ti naplnil duši. Tehdy už o nic nepros. Odevzdej se Mi a svěř každého a všechno Mně. Miluj každého a pros, abych Já miloval skrze tebe. Více se modli v tichu svými vlastními slovy. Tehdy rozjímej o mých mučivých utrpeních. Každá tvoje modlitba je přede Mnou hodnotnější, čím více je v ní lásky. Požehnám tě a tvé milované nesmírnou, všechno převyšující láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět