196. Poselství Ježíše ze dne 26. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JEN VY SAMI ROZHODNETE O SVÉM VĚČNÉM OSUDU


Moje drahé děti,

zanedlouho přijdu ve své slávě soudit obyvatele země. Žijte v neustálé připravenosti, protože neznáte dne ani hodiny. To, co nyní žijete, je érou velkého odpadlictví od víry, o níž jsem před dvěma tisíci roky řekl: " Až přijde Syn člověka, najde ještě víru na zemi?" Od doby, kdy člověk žije na zemi, ještě nikdy nebyl tak velký duchovní boj o duše jako nyní. Satan se vás snaží odvést od vaší víry. Proto vám posílá tak mnoho falešných učitelů a vykresluje Mě jako vlídného stařečka, rozdávajícího jen odměny. Po mnohá desetiletí se vám snažil vštípit představu, že ďábel ani peklo neexistuje, a tedy není třeba se bát toho, co není.

Mé děti, vy jen vytrvejte v učení Písma svatého a přijměte jen to, co jsem vám řekl v evangeliu, neboť tam najdete pravdivý obraz Mne, vašeho milujícího Boha, jenž je milosrdný, ale i spravedlivý, odměňující dobré a trestající zlé.

Moje drahé děti, v každém okamžiku svého života si buďte vědomy mé neustálé přítomnosti ve vás. Já, jenž jsem Bůh, který vás stvořil, vás vidím nejen jako jiní lidé, ale zkoumám i vaše srdce a nitro a vidím i vaše myšlenky a pocity a znám vaše úmysly dříve, než je můžete uskutečnit. Proto jsem řekl: "Z plnosti srdce mluví ústa a ze srdce pochází každý skutek." Jaké je srdce, takové jsou i činy. A také platí: "Strom poznáte po ovoci." Skutky hříšného člověka jsou zlé a zlomyslné, proto jsou hodné zavržení. Slova a skutky člověka žijícího ve svatosti života jsou ctnostné, krásné, dobrosrdečné a láskyplné.

To všechno jsem vám řekl, neboť přichází hodina, dokonce už je tady, kdy uvidíte sebe jako v zrcadle, abyste poznali, kdo ve skutečnosti jste a kam patříte, a zda Mě následujete po úzké cestičce v sebezapření a nesení kříže, nebo kráčíte po široké cestě v zhýralosti, sporech, sobectví a smilstvu. Neboť každá cesta ústí tam, kam vede.

Cesta hříšného člověka vede do pekla, ale cesta těch, kdo žijí ve svatosti života, ústí do nebe. Je to pro vás velká milost, když nyní uvidíte, kam směřujete. Dám vám ještě jednu příležitost, abyste opustili cestu zla a připojili se ke Mně. Velké množství lidí se obrátí, až uvidí, kam vedou jejich skutky a polekají se, až jim ukážu peklo s jeho nepředstavitelným utrpením, které nemá konce a trvá navěky.

Moji maličcí, berte velmi vážně má varování, neboť na tom závisí váš věčný osud. Možná považujete má napomínání za tvrdá a přísná, ale Já vám říkám pravdu. Má spravedlnost je stejně velká a dokonalá jako je moje milosrdenství. Jsem milosrdný ke všem, kteří upřímně budou litovat svých hříchů a odvrátí se od svého předešlého hříšného života ve snaze poznat a naplňovat mé Zákony. Ale spravedlivě zaplatím všem, kteří se ke Mně a k mým Zákonům obracejí zády a setrvají ve svých hříšných životech. Berte proto velmi vážně má slova, která jsem zpečetil svou svatou Krví  smrtí na kříži.

Nechť jsem pro vás výstrahou i připomenutím toho, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaše vykoupení, když jsem vzal na sebe vaše hříchy a nevinně trpěl ukrutnou smrtí za vás, abych splatil vaše dluhy. Má láska k vám je nesmírná a nekonečná, ale pochopte, bez vašeho přičinění vás nemohu spasit. Každému hříšníku poskytnu milosti pro jeho obrácení, abych ho k sobě přitáhl, ale když nebude chtít, nebudu ho nutit, protože ctím jeho svobodnou vůli. Znovu vám říkám: Roním krvavé slzy za každou ztracenou duši, ale nemohu za ni rozhodovat.

Dostali jste rozum a svobodnou vůli a jen vy sami rozhodnete o svém věčném osudu. Udělali byste lépe, kdybyste se tolik nevěnovali pomíjivým věcem a nebyli zaneprázdněni úsilím zabezpečit si váš život, ale raději se zabývali růstem své duše, abyste byli připraveni ke svému obrácení.

Kdybyste každý den věnovali 5 až 10 minut čtení krátkého odstavce z mého evangelia, stačilo by to k tomu, abyste se obeznámili s mými zákony a žili podle nich. Satan by vás už nemohl více obelhávat, neboť byste poznali pravdu a i to, jak velice vás miluji a chci jen vaše dobro.

Moji drazí maličcí, modlím se za vás k mému Otci, aby ani jeden z vás nebyl zatracen, a abyste se všichni obrátili, když ne teď, tak alespoň v hodině vaší smrti. Toužím po tom, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a mohli vidět mou slávu. Má poselství vás chtějí připravit na velké setkání se Mnou, až se postavíte před mou soudnou stolici, abyste složili účty za své myšlenky, slova a skutky.

Dávám vám posilňující požehnání v nekonečné lásce mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 14, 16: Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Dejte vy jim jíst."
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět