1969. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYRUŠOVÁNÍ


Mé děti, už se k vám blíží čas, kdy nic nezůstane stejné. Budete lpět na své všední jednotvárnosti, ale budete stále vyrušovány. Život, jak ho znáte, a jakákoli normálnost, budou brzy vzaty ze země.

Mnohé z toho, co potřebujete, se pro vás stane nedostupným. Budete potřebovat mnoho trpělivosti, abyste v této době přežily. Život bude pro všechny mé pravé děti čím dál těžší, ale nebojte se, neboť se zakrátko vrátíte domů ke Mně a veškerý váš čas na zemi skončí.

V tom, co přijde, zůstanou jen ti, kteří odmítají kráčet po mých cestách, kteří Mě odmítají skutečně poznat, a ti, jejichž život je naplněn hříchem. Nenacházejte se mezi nimi, mé děti, neboť jejich život bude v době mnoha ukrutností nadmíru těžký a pronásledování bude časté.

Velká - a velmi velká - je vaše odměna v nebi!

Ježíš


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Ž 19, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Př 4, 18: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.

Ž 1, 3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Fil 4, 11-13
11: Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.

12: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.

13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
zpět