199. Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ŽIVOT MÝCH DĚTÍ JE CHŮZE VE STOPÁCH PRAVÉ LÁSKY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám svou láskou, na které má podíl každý z vás, milovaní mého srdce.

Nacházím potěšení v každém Otčenáši, v každém Zdrávas Maria, které se modlíte srdcem a s vědomím, že bez Nejsvětější Trojice je člověk nic.

Raduji se z každého pokání mých dětí ze zlých skutků nebo jednání, protože se obracíte k mému mateřství s větší vnímavostí a dovolujete mi vám pomáhat a přivést vás blíže k cestě spásy.

Slavíte připomínku vzkříšení mého Syna. Je to oslava Boží Lásky ke každému z jeho dětí.

Boží Láska vás nechává narodit se znovu jako novorozené miminko, které je bezmocné a bez těch, kteří je chrání, nechává vás znovu se obrodit ve vašem srdci, smyslech, ve vaší práci a činech, ve vašem myšlení, v cítění, ve vašem svědomí a mysli.

Lidé mého Syna jsou privilegovaní, jsou vedeni Božím Slovem a neustálým vysvětlováním Božího Slova, aby nebyli ztraceni.

Podíleli jste se na strašné bolesti, kterou trpěl můj Syn, a stále jí trpí, a vychutnáváte si radost z vítězství vzkříšení jako znamení, že nic nemůže zvítězit nad Nejsvětější Trojicí. Avšak není vítězství bez kříže.

Každý, kdo si chce zkrátit cestu, zjistí, že narazí na útes, protože život mých dětí je chůze ve stopách pravé Lásky. A skrze tuto Lásku, kterou můj Syn učí své vlastní, mohou k Němu jeho vlastní přijít – ve skutcích této Lásky.

Můj Syn vám dává trvalý základ, abyste se rozvíjeli a přinášeli plody lásky, poslušnosti, plody trpělivosti, lásky k bližnímu, aniž by se měnil. Přestože se čas může měnit, nebo být v rozporu s očekáváním, a i když okolí může být jiné a podnebí nepředstavitelné, dobré semeno vzejde, vyroste a naplní radostí každého, kdo se na ně dívá, protože sdílí osobité vlastnosti, které získal během své cesty.

Každý z vás je pole dobré půdy a nechává na tomto poli růst pšenici i koukol, podle svobodné vůle, kterou vlastní každé lidské stvoření. Ten, kdo poznal jak pěstovat dobrou pšenici, se raduje ve svém Pánu a Bohu, protože všechno je k Boží slávě. Ten, kdo chtěl pěstovat plevel a neposlechl, když jsme ho volali, aby změnil způsob osévání svého pole, se mění v pošetilce, ignoruje neustálá znamení, které jsme před něj položili, aby se změnil. Nechce být utěšen, ale upíná se ke své samotě.

Milované děti, buďte vytrvalé, uchovávejte lásku mezi sebou, buďte statečné, silné, udržujte naději, protože sklizeň, v níž budete zkoušeny samy sebou, je nablízku.

Stvoření velebí Boží slávu, a přesto člověk zpívá ke cti svému vlastnímu nepříteli z nejednoty, tvrdohlavosti, závisti, bezmyšlenkovitosti, krutosti, jako hluché a němé stvoření, které následuje chapadla Zlého.

Ve stvoření jde všechno skrze cyklus, a tento cyklus je zasvěcen naplňování Boží vůle, pro kterou byl stvořen. Člověk si bere sílu, kterou dostal z Boží ruky, aby velebil Boha, nebo sloužil Zlému.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

probuďte svou víru! Toto není čas, abyste zůstali nedůvěřiví a ignorovali vážnost tohoto okamžiku, v němž se člověk snaží ukázat svou sílu a moc a zapomíná, že je stvořením Boha a ne stvořením Zlého.

Zlý, nepřítel duše, ďábel či Satan, uchvátil nejpodlejším způsobem, co není jeho, zmocnil se, co nepatří jeho přirozenosti, uchvátil lidskou duši a zhanobil ji tím, že ztvárňuje lidi vzdálené od Boha a hladové po větší zlovůli. Právě v tomto boji, v hledání nadřazenosti, ďábel útočí na člověka, aby ho strhl chtít, co mu nepatří a zneuctil své bratry.

Člověk vytvořil cestu bolesti, vytvořil zbraně, které použije jako znamení moci. Člověk nevytváří, co nechce použít, ale to, o čem věří, že mu přinese větší slávu a větší moc.

V tomto okamžiku ďábel vyměřuje cestu lidstvu, cestu bolesti, která povede k boji mezi lidmi.

Vy, milované děti, jste požehnanou generací, byly jste varovány o blížícím se konci lidstva, abyste mohly nabrat jiný směr, ale to se nestalo. Odmítnutím vysvětlení Slova mého Syna a mého mateřství, které z Boží vůle nemlčí, bylo Zlému dovoleno důrazně působit na mé děti, aby se veselily, když poukazují na nesrozumitelné náboženství, protože vyzývá hříšníka k pokání a k úctě a dodržování Božího Zákona.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas se chýlí ke konci. Vyzývám vás, abyste uvážily, co jsem vám řekla, vyzývám vás, abyste se modlily o poznání, že věci světa pominou, že jsou prchavé, ale že věci nebe nepominou, že vám nabízejí věčný život.

Nezapomeňte, že ve dnech proroka Noe lidé kupovali, prodávali, pili, vysmívali se Noemu, ale pak přišla potopa a nechala je zahynout v neposlušnosti.

V tomto okamžiku, kolik vás žije v temnotě!...
Kolik vás nechce naslouchat!...
Kolik vás z pohodlí dává přednost nevědomosti před Pravdou o vaší spáse!
Kolik vás se skutečně oddalo modlitbám, k sjednocení s mým Synem, abyste Ho skutečně poznali a prohloubili znalost jeho práce a jednání!...

Děti, varuji vás, ne před Božím hněvem, ale hněvem, jenž rozkvetl v člověku a přinesl plody. Náš prorok vás nevaruje sám od sebe, ale v poslušnosti Boží vůli, a vy neposloucháte... Co se stane?

V tomto okamžiku vás volám k pokání, ještě než člověk nechá lidstvo plakat, bědovat, pálit kůži svého bratra a radovat se z toho – jak to již dělá, avšak s větší intenzitou.

Mé andělské legie hledí na lidstvo s hlubokým žalem. Jak jen by chtěly zasáhnout, aby zastavily tolik bolesti! Ale nemohou zasáhnout. Jejich modlitby za lidstvo jsou nepřetržité, neustále se dotýkají srdcí, neustále hovoří k srdci člověka, bez přestání zůstávají na straně lidí.

Mé děti, vyžeňte hněv, nedovolte vzteku, aby vás uchvátil. V tomto okamžiku hněv zaujal převládající místo v lidských bytostech. Zloba je meč Satana, hněv přemáhá člověka, ničí jednotu, ničí domovy, hněv je jed Satana, který používá proti lidstvu.

Vyžeňte hněv, mé děti, vyžeňte hněv ze svých životů...
Nedovolte hněvu, aby vás zaplavil. Můj Syn zkouší trpělivost ve svých dětech.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, kroky se zrychlují a rozvrat roste.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy a Rusko, přivádějí své spojence blíže k válce, která již začala, a v tomto okamžiku stále postupuje.

Modlete se, nevědomý člověk podlehne svým vlastním ambicím.

Modlete se, mé děti, modlete se, zem se třese s větší silou na několika kontinentech.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, její lid bude plakat.

Modlete se, mé děti, modlete se za každého, aby se kál ze svých chyb dříve, než přijde noc.

Modlete se za Francii, bude prolévat slzy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že přijde chvíle, kdy vše, co vlastníte, bude kontaminováno zlým činem člověka, jenž použil vědu ke zlu. Nezoufejte, můj Syn vám opatří nezbytnou potravu.

Nechejte dobro vás oživit a přimkněte se všichni k mému Synu.
Mé lůno, archa spásy, vás drží pod mou ochranou.

Miluji vás.

Matka Maria
zpět