200. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MOJE DĚTI, DOBŘE SI ROZMYSLETE, KOHO BUDETE NÁSLEDOVAT


Moje drahé děti,

nadešla hodina, kdy Mě, Ženicha, odeberou od nevěsty, od mé církve. Všechno už je připraveno. V liturgii se už nebude vykonávat proměňování. Mým věřícím se bude podávat už jen chléb a víno.

Moje drahé děti, bude to i začátek vašeho pronásledování. Teď musíte vynaložit mimořádné úsilí, abyste si zachovaly své přesvědčení a vytrvaly vedle Mne.

Nebojte se, protože stát se může jen to, co dovolím. Neplačte, neboť i když tato událost bude pro vás dnem velkého smutku, Já vás neopustím. Zůstanu přítomen ve vašem srdci od jednoho svatého přijímání k druhému a budu v něm navždy přebývat.

Moji maličcí, mé drahé děti, vykoupené mou Krví, dávejte si pozor jen na jediné: Abyste potom, co se to stane, vytrvaly vedle Mne, a pokud to bude zapotřebí, abyste Mě vyznaly před tímto hříšným pokolením.

Zanedlouho vystoupí antikrist. Bude to největší zkouška vaší víry. Modlete se zejména za křesťany, aby se nenechali oklamat jeho falešnými zázraky. Oddělí se ti křesťané, kteří se snažili poznat Písmo svaté, aby v něm rozpoznali znamení, která se nyní vyplní. Ale ti, kteří Písmo svaté nečetli, protože to nepovažovali za důležité, se snadno nechají oklamat.

Zůstaňte v neustálém očekávání mého slavného návratu, který se uskuteční právě tak, jak jsem vám o něm řekl v Písmu svatém. Vrátím se ve svém vzkříšeném a oslaveném Těle jako nečekaný blesk z čistého nebe.

Uvidí Mě každé oko, a tehdy všichni poznají, že jsem to Já, Bohočlověk, který se vtělil do tohoto světa, aby vás vykoupil. Já jsem Vykupitel a Soudce, který bude soudit podle vašich skutků. Tehdy vznikne velká panika mezi těmi, kdo se spolčili s antikristem, neboť pro ně už nebude návratu. Jsou v zajetí Satanova sevření a pro svou neústupnost se už nedokážou obrátit.

Můj protivník přesvědčí mnoho naivních a neinformovaných lidí o svém vítězství. Ale potom, až uvidí můj vítězoslavný Boží návrat, se všechna jejich naděje rozplyne a ve svém velkém zoufalství budou všechny proklínat, včetně Satana.

Moje maličké děti, dobře si rozmyslete, koho budete následovat. Jen Já, váš Bůh, jsem jediným a věčným vítězem a můj protivník může udělat jen to, co mu dovolím Já, jenž z každého zla dokáže vytěžit i něco dobré ve prospěch duší.

Buďte neustále připraveni a pozorujte znamení, která jsou již zde. Zachovávejte mé učení. Jsem s vámi každý den, až do konce světa a nikdy vás nenechám bez mé pomoci.

K vašemu posílení přijměte mé požehnání, které vám dávám v nekonečné lásce mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Žid 4, 12-13:
12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13: Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.

Mk 3, 29: Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění navěky, ale je vinen věčným hříchem.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět