2017. Poselství Ježíše ze dne 19. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDOUCNOST


Mé děti se obávají mnoha věcí týkajících se budoucnosti. Děti, copak Mě ještě neznáte? Stále věříte lžím nepřítele, že vás nechám bez pomoci? Proč mu ještě nasloucháte?

V časech, které přicházejí, je zapotřebí jen jediné – abyste Mne nezapřeli. Vše ostatní je druhotné. Ano, budou nepříjemnosti. Bude pronásledování, dokonce extrémní pronásledování. Ale především by vaše mysl měla být zaměřena na to, abyste Mne nezapřely, protože pokud tak učiníte, vaše nepohodlí a pronásledování nikdy neskončí, protože vstoupíte do věčných muk Zlého, nepřítele vašich duší.

Ti, kdo ve Mne věří, ale nepodrobí se Mi, budou ponecháni, aby se jejich víra zušlechtila a oni mohli vstoupit do mého království. Pokud zrušíte svá spojenectví s mým nepřítelem a odstraníte ze svého života veškerý (známý) hřích, nebudete ponecháni pozadu. Tímto osudem budou trpět pouze ti, kteří potřebují zušlechtění, a ti, kteří nevěří.

Zaměřte svou mysl na tyto věci, na poslušnost k mému Slovu, na to, abyste Mne nezapíraly, na odstranění hříchu z vašeho života, a pak nebudete mít důvod k obavám.

Já budu mít neposkvrněnou Nevěstu.

Ježíš


Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

2Ti 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj Bůh.'

1 Petr: 1, 7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.zpět