205. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÁ LÁSKA JE PRO KAŽDÉHO Z VÁS


Moji milovaní lidé,

žehnám vám svou milosrdnou láskou. Jděte v mém milosrdenství. Hledám vás, jste mým nejdražším pokladem a nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen, ani jeden.

Upozorňuji vás, varuji vás, povzbuzuji vás k boji proti pokušení, abyste nad ním zvítězili a byli vytrvalí.

Mé milosrdenství nezná hranice, ani rasy, ani jazyky...
Miluji všechny lidi a volám vás všechny k obrácení...

Odpouštím těm, kdo se kají a s pevným úmyslem nápravy konají naši vůli. Přivítám kajícníka, toho, kdo se pokoří, aby Mi sloužil, kdo se stane malým, aniž by měl zájem o pocty společnosti.

Čekám se svou láskou na ty, kdo se odvracejí od temnoty, do které se ponořili, pak je osvítím, aby mohli pochopit, že tyto podoby temnoty jsou současně i fyzické. Zakalují vaši inteligenci, oslepují vás a vy jste ochromeni, aniž byste věděli jak se dostat ven, abyste našli mé Světlo.

Lidé jdou v neproniknutelné temnotě, která činí nesrozumitelným, co je duchovní a otevírá se tomu, co je materiální, abyste přivítali, co není ode Mne.

Mé milosrdenství je nekonečné, a proto žijete ve svobodné vůli, která byla dána každému.

Nic není vaše, jste jen moji správci, a Já se vás zeptám:
Co jste udělali s tím, co jsem vám dal?

Mé milosrdenství je spravedlnost. Kvůli lásce těch, kdo jsou moji, nedám spravedlivému stejně jako tomu, kdo se nekaje z nerozumu, nebo kdo si v něm vybral útočiště a vytvořil část řadových vojáků zla.

Každý si vybírá ze své svobodné vůle, kterou cestou půjde.

Mé milosrdenství dává každému, co potřebuje, aby se ke Mně více přiblížil a těšil se z bohatství mého Domu. Mé děti vědí, že přijdu jako blesk a všichni zůstanou neschopní slova, dokud Mě moji vlastní nepoznají, a ti, kdo nebyli poslušní, nebudou mít ani ponětí, co se děje.

Milovaní, v tomto čase mé děti potřebují požehnání mého Domu. Vzhledem k událostem, které jsou tak blízko, vyliji mimořádnou milost na mé děti, na konci novény milosrdenství, ve dni slavnosti mého milosrdenství, na ty, které jsou v náležitém duchovním stavu milosti, byly věrné, a které se zkroušeným srdcem Mě o ni prosili. Bude-li to dobré pro jejich duši, obdrží ji.

Mým lidem dám milost pevnosti ve víře, když devět dní před Letnicemi se budou ke Mně modlit každý den během této novény s tělem, duší a duchem, vědomě sjednocených v lásce, oddanosti, v odevzdání a v odvrácení od toho, co je světské. Tento požadavek zůstat ve stavu pokoje, milosti a vnitřní lásky není jen pro těchto devět dní, ale pro zbytek vašeho života.

Moji milovaní lidé, trest se každým okamžikem přibližuje, aby se setkal s člověkem. Válka postupuje pomalu, mohl bych říct, dokonce se strachem. Utrpení člověka je nařízeno lidmi a Já kvůli tomu trpím. Má láska je nekonečná a nechci, aby mé děti trpěly. Lidská vzpoura dokázala obklopit lidstvo, aniž byste byli schopni uniknout. Naopak, připojíte se k této vzpouře proti Mně, a ten, kdo v ní získá největší výhodu nad dušemi, je ďábel sám.

Voda je očisťující prvek, bude se hojně vyskytovat na Zemi. Vy víte, že voda je znamení očisty a že Země prosí o vodu, aby ji očistilo od tolika zla, které člověk na ni nechal padnout, zejména od krve nevinných, které každým okamžikem přibývá.

Milované děti, vy nepřijímáte má volání. Vědci se vysmívají vysvětlování mého Slova a berou každé znamení mé Přítomnosti uprostřed vás jako něco mimo mou všemohoucnost. Ach! Podívám se do očí těmto stvořením, které se nazývají vlastníky mého Slova... Nezříkám se mého lidu a používám všechny zdroje mé lásky, abych povzbudil hříšníky přijít ke Mně, aby se mohli obrátit.

Nevidíte, jak lidstvo ovládly nejnepředstavitelnější a ďábelské vášně?...
Nevidíte, jak rychle se lidé ode Mne vzdalují, nemají ke Mně úctu, vnikají do mých chrámů a dopouštějí se úchylek a svatokrádeží?
Nevidíte, jak mé chrámy jsou používány k pořádání veřejných koncertů světské hudby, kdy Mě drží ve svatostánku, kde jsem vězněm v přítomnosti takových urážek?

Je to oslava mého milosrdenství – ano, děti, mého odpuštění...
ale ne ospravedlnění hříchu, ani svatokrádeže.

Vidím některé z mých dětí zakopané ve strategických pozicích, aby mohly zmást mé vlastní, vidím je, jak bez ustání vše popírají, aniž by řádně studovaly, co je moje, a co patří Zlému.
Popírání je snadný způsob jak se vyhnout odpovědnosti, kterou každá osoba získala v závislosti na svém stavu.

Naše Trojice je Láska, Láska, kterou neznáte tak velice, že můj Otec Mě poslal, abych se za vás obětoval a vzal na sebe vaše hříchy.

My jsme láska tak velká, že nebudete ponecháni samotní a čelit utrpení. Má Matka a Matka všech lidí, vás bude stále vést, abyste netrpěli v osamění, a pak přijde můj anděl pokoje, aby vám dal pokoj, který antikrist se pokusí ukrást mému lidu.

Nenechám vás samotné, když vidím, jak jste neustále obléháni ďáblem a jeho stoupenci a hněvem samotného člověka, jež zlo podněcuje k růstu jako kvas v lidech. Jste v obležení, děti, v silném obležení a nenápadně pronásledovány triky Zlého, aby vás nechal padnout do hříchu.

Zlo vzpoury bylo vylito na národy, aby uprostřed běsnění protestů a nepokojů, lidé povstali proti svým bratrům.

Prosil jsem různé vůdce, aby zasvětili své země naším Nejsvětějším Srdcím, aby je osvobodili od sociálních nepokojů, nebo zmenšili jejich dopad, ale nebyl jsem vyslyšen, nebo vůbec brán vážně – tak pyšný je člověk. Proto bude muset trpět nejen ten, kdo Mi nenaslouchal, ale také jeho lid.

Argentino, země velkých svatých, jak jen jsem se tebou zabýval, a ty jsi Mi nenaslouchala!

Moji lidí, moji milovaní lidé, cítím žal nad těmi, kdo trpí. Pronásledování ve velkém rozsahu nenechá na sebe čekat.

Má věrná církev bude trpět – svobodné zednářství vám vnutí zákony proti mé vůli.

Rmoutím se kvůli chrámům, které budou zničeny zhýralostí a nespravedlností. Proto, mé děti, řádně se připravte, změňte své životy, vraťte se na správnou cestu. Přijďte ke Mně, každý člověk uvidí sebe osobně a každý uvidí, jak Mě miloval, jak miloval své bratry a sestry, kolik toho vytvořil a kolik toho zničil... Každý se sám přezkouší v Lásce.

Můj lide, život je darem naší Lásky, proto volám k vám, kdo žijete, abyste dosáhli spásy, volám vás, abyste milovali tak, jak jsem miloval Já vás. A proto potřebuji stvoření, která chtějí dosáhnout prospěchu mého Domu, stvoření s pevným úmyslem, stvoření, která jsou připravena odpustit, stvoření, která touží po důvěrném životu vedle Mne, aby mohla být nejen zbožná, ale plně soustředěná na Krista, abych jim mohl pomoci k životu v radosti z mé Lásky a naplňování mé vůle.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, strach jejích obyvatel bude trvat, teror a nenávist nebudou odpočívat. Tento národ trpí "ipso facto". Vrch Montmartru bude obsazen a mé svaté místo Sacré-Coeur bude pošlapáno, znesvěceno, a pak zničeno. Trpím kvůli tomu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, chaos bude krutější a mé děti budou nemilosrdně trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, kdo Mě nemilují a vysmívají se mé Matce.

Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy se budou třást.

Modlete se za Chile a Ekvádor, země se bude silně třást.

Moji milovaní lidé, mé milosrdenství vás varuje: Musíte žít blíže Mne, svěřte se mé Nejsvětější Matce, proste o společnost mých archandělů a andělů, kteří vás budou doprovázet. Nežijte už jen pro sebe. Antikrist připravuje svůj tichý příchod.

Můj lid trpí, je očišťován, a tento žebrák lásky vás varuje a volá vás, abyste přišli k Němu!

Moji milovaní lidé, poslouchejte výklad mého Slova.

Žehnám vám dary mé milosrdné lásky.

Nechci, abyste byli ztraceni.

Mé milosrdenství se vylévá na celé lidstvo, každý si je buď vezme, protože je to má vůle, nebo je ignoruje, jak si přeje Satan.

Má Láska je pro každého z vás.

Váš Ježíš
zpět