2058. Poselství Ježíše ze dne 22. června 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AŽ ZAČNE VÁLKA


Mé děti, přichází válka, jakou jste ještě neviděly. Některé z vás tu budou se Mnou, až k ní dojde, ale mnohé další, které tvrdí, že jsou moje, budou stále na zemi.

Až tato válka začne, začne za neobvyklých okolností. Zpočátku nebude jasné, co se stalo, ačkoli pravda vyjde najevo později. Jakmile začne, můj lid v Americe bude přepaden, neboť invazní armády se zmocní země a obsadí ji. Při tom si z vašich řad vezmou mnoho otroků. I některé z vašich dětí se stanou otroky.

Ty, které se nazývají mým Jménem, ale ve svých způsobech se Mi nepodobají, budou obzvláště tvrdě postiženy, protože je nebudu chránit ani jim neprojevím žádné slitování, protože nejsou moje. Odmítají Mě poznat nyní, když ještě mohou, a dávají přednost rozkoším světa před časem stráveným se Mnou. Těm, které jsou skutečně moje, bude prokázáno milosrdenství, přesto budou trpět spolu se zlými.

Zůstaňte Mi nablízku, mé děti, a buďte každý den v mém Slovu, protože to je vše, co vám pomůže v tomto času nedostatku a války.

Ježíš


Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.

26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.

Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.

23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.

6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.

7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Jr 16, 14: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země.'

Jr 16, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty."

10: "Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: 'Proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu?' "

11: Na to jim odpovíš: "V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali."zpět