2061. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. června 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

ZEMĚTŘESENÍ BUDOU MÍT VĚTŠÍ INTENZITU


Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍCH SRDCÍ A SÍLU PRO TY, KTEŘÍ JE CHTĚJÍ PŘIJMOUT.

Velká část lidstva zůstává vůči volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista netečná. Tyto výzvy budou v paměti lidských tvorů nabývat na hodnotě s tím, jak se před lidstvem budou odvíjet události, které byly vyjmenovány jedna po druhé.

NEPOSLUŠNOST LIDSTVA JE ZBRANÍ ĎÁBLA, KTEROU PŘIMĚL ČLOVĚKA, ABY SE VZBOUŘIL PROTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.

V této době bude neposlušnost téměř úplná. Člověk se nechce ničemu podřizovat a hlásá svou svobodnou vůli, což ho vede k tomu, že se propadá do své ješitnosti, pýchy a liberalismu.

MUSÍM VÁM ŘÍCI, ŽE KDO NEZMĚNÍ SVÉ JEDNÁNÍ A SKUTKY SMĚREM K BRATRSTVÍ, BUDE KOŘISTÍ TEMNOTY.

Pýcha, sobectví, arogance a povýšenost jsou drobná chapadla, jimiž Zlý působí příliš mnoho škody, a já jako kníže nebeských milicí nedovolím, aby lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista byli takto podrobeni.

DUCH SVATÝ VYLÉVÁ SVÉ DARY A CTNOSTI [1Kor 12, 11] NA POKORNÉ, ABY HLÁSALI SLOVO, NE NA PYŠNÉ, ABY POSÍLILI SVOU SVOBODNOU VŮLI.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, den modlitby, o který jsem vás žádal, přišel jako vzácné kadidlo k trůnu našeho Otce. Musím se s vámi podělit o to, že každý den modliteb byl Bohu zcela milý a rozhodl se do jisté míry zmírnit velké zemětřesení, které postihne lidstvo.

Aniž bych vás chtěl zneklidnit, musím vás upozornit, že nadcházející události budou následovat jedna za druhou, bez odpočinku. Zemětřesení budou mít větší intenzitu, a způsobí, že země ztratí svůj celistvý stav a vysoké hory se zřítí.

Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista, země reprezentovaná medvědem bude mít neočekávanou reakci, která povede k tomu, že svět zůstane v úzkosti a některé země budou spěchat, aby se k této reakci připojily.

Když uslyšíte neznámé dunění, neopouštějte své domovy ani místa, kde se nacházíte, neodcházejte, dokud nedostanete pokyn k opětovnému pohybu. Pokud se objeví silný, neznámý záblesk světla, nedívejte se na něj, ale držte hlavu u země a nedívejte se, dokud záře nezmizí, a neodcházejte z místa, kde se nacházíte.

Uskladněte jídlo ve svých domovech, nezapomeňte na vodu, požehnané hrozny (*), svátostiny a to, co je zapotřebí pro malý oltář, o který jste byli požádáni, abyste se ve svých domovech mohli v určitou chvíli připravit.

Pozor, milovaní Boží lidé, pozor. Zůstaňte pozorní k naléháním Zlého, kterým vás chce přivést k pádu. Nepodlehněte!

Bráním vás svým mečem. Nebojte se.

Svatý archanděl Michael
(*) Speciál o budoucích nemocech.
zpět