209. Poselství Matky Spásy ze dne 3. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ SLOVO JE PRO TENTO ČAS


Čekala jsem na Slovo naší Matky a přemýšlela o rozmanitosti myšlenek, které lidem přicházejí na mysl a kolik z nich, které nesou ve svém nitru, mají souvislost s tím, co by pro nás mělo být naší prioritou, protože tou je Pravda a Život.

Naše Nejsvětější Matka:
Dcero, čekala jsi mě?

Luz de Maria:
Ano, Matko.

Je tak krásná, okouzluje mě svým oděvem zlaté barvy, jemně vyšívaným s bílými detaily a její závoj se nezdá být z tkaniny, ale ze svazku slunečních paprsků, který ji zakrývá od hlavy až téměř k nohám, a je tak čistý, že tato čistota ještě zvyšuje její krásu...

Naše Nejsvětější Matka:
V tomto měsíci, který zasvěcujete mému mateřství, je mým přáním, abyste si uchovali pokoj, protože pak budu silně napadena těmi, kdo mě nemilují, jako hrubé gesto proti mému Synu. Mé děti musí vyzařovat požehnání; udělím milosti těm, kdo jednají v poslušnosti k mému Synu.

Temnota se zmocnila mysli lidí a jejich srdce naplnila tmou. Znovu volám hříšníky k obrácení, ale ti urputně a zatvrzele zůstávají ve svých hříších, vysmívají se mým prosbám, a s ještě větším potěšením se sjednocují se zlem.

Luz de Maria:
Matko, jak můžeme napravit tolik bolesti vašich Nejsvětějších Srdcí?

Naše Nejsvětější Matka:
Milovaná, tím, že budete jednat a pracovat v dobru, budete nositeli pokoje a svědčit o přítomnosti mého Syna ve vás.

Jak velká je zodpovědnost těch, kdo vědí o mém Synu a o mně, kdo vědí o těchto voláních k lidstvu! Je to požehnání a současně velká zodpovědnost. Nemůžete být jako ti, kteří nás neznají, ani si nemůžete dovolit, aby se vás chvílemi zmocnilo zlo a vy se stali zdrojem bolesti nebo kamenem úrazu pro své bratry.

Mé děti, povolala jsem vás, abyste se staly pomocníky dobra na namáhavých cestách vašich bližních, kteří jsou pohrouženi do toho, co je světské.

Milovaní, nedostatek kontroly emocí člověka pochází z nestálosti, s jakou člověk zachází se svou budoucností ve všech ohledech.

Trvalá lhostejnost k duchovní cestě je příčinou slabosti lidských stvoření ve všech oblastech, která se kvůli tomu stala snadnou kořistí Zlého.

Působení zla nezůstalo pasivní, naopak, jedná ve spěchu a lid mého Syna, žijící v rychlosti přítomného okamžiku, nepřemýšlí, neobrací se do svého nitra, ale žije povrchně, uprostřed sociálních nepokojů, mimo jiné.

Děti, musíte přijmout novost tohoto okamžiku, v němž vás Duch Svatý volá, abyste se staly více duchovní a udrželi si jednotu s mým Synem.

Ve vztahu ke svým bližním, duchovní bytost neodděluje své nitro od svého zevnějšku, od vztahu k svým bližním, ale jeho bližní vstupují do této spirituality, kterou tento člověk vnitřně prožívá, aby se podíleli na jeho práci a jednání v důvěrném spojení s mým Synem.

Vnitřní člověk, duchovní člověk, vybízí své bližní jít s ním, není výlučný, ale chce zahrnout každého do této novosti, kterou prožívá v neustálém štěstí, ne proto, že netrpí, ale proto, že vše se stává důvodem k daru, a tedy k radosti.

Je to nitro bytosti, radostné a plné Božího Světla, které se promítá do zevnějšku člověka a do celého jeho okolí, je to čin Ducha Svatého v něm samém a v jeho bližních.

Drahé děti, v tomto čase chce každý ospravedlnit své skutky a své jednání, a to je důvod, proč každý chce dát pravdě osobní význam. Je to rozmarný příspěvek k ospravedlnění toho, co člověk nezná, co neví a své prostopášnosti, bez nutnosti naslouchat svému svědomí. Tak mnozí se pokládají za osvícené, protože se v nějakém oboru dobře vyznají, ale ignorují, že být věřícím, není všechno vědět, nebo mít poslední slovo, nebo vlastnit všechny znalosti.

Milované děti, buďte duchovní, neúnavně hledejte mého Syna a usilujte o spojení s Ním.

Milovaná, ty víš, že se páchají těžké svatokrádeže vůči eucharistii, k nimž dochází nejen skrytě, ale také na veřejnosti, a že mé děti si toho nevšímají, protože se nedopátrají pravdy. Tak mnoho posvěcených hostií je vydáno ďáblu jeho stoupenci, aby ukázali své pohrdání mým Synem v nejsvětější eucharistii a dopouštěli se svatokrádeže! Tak mnoho napřažených rukou by chtělo přijmout mého Syna v eucharistii, přesto jejich srdce je plné výčitek a nevděku, protože Ho nemilují! Boží Dům je plný neúcty vůči mému Synu, a ta je posuzována s lhostejností těmi, kdo mají povinnost Ho chránit.

Milovaní, tolikrát jsem vás při mnoha příležitostech volala a do nejmenšího detailu jsem vám sdělila, co se chystá stát, abyste se duchovně připravili, což je prvořadou nutností. Někteří tomu špatně rozumějí a jsou vyděšení, jiní to přijímají s lhostejností a říkají, že se to nestane, jiní se mým slovům vysmívají a říkají, že to, co oznamuji, se již stalo.

Není tomu tak, mé Slovo je pro tento čas. Proto ten, kdo se chce spojit s mým Synem, a snaží se o to, je rozhodnut, a je pokorný, aby prosil o Boží pomoc, obdrží nutnou milost.

Jako Matka vás beru za ruku a neponechám vás stranou, ale vezmu vás s sebou na cestu, pokud vaše úsilí je nepřetržité, neustálé.

Modlete se, mé děti, modlete se za Havajské souostroví, bude překvapeno ohněm.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bude trpět nečekanou bolestí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se třást.

Mé děti, modlete se, modlete se, válka jde svou cestou, falešné mírové dohody nebudou mít dlouhé trvání.

Moje milovaná, tolik miluji všechny lidi, že nenechám jediného člověka samotného. Ten, kdo poprosí o mou pomoc, ji bez odkladu obdrží.

Jsem pro lidi Přímluvkyní před Nejsvětější Trojicí. Proste, mé děti, a já budu Přímluvkyní pro kohokoli, kdo mě o to požádá.

NEZOUFEJTE, MÉ DĚTI, VAŠE DOBRÉ SKUTKY A JEDNÁNÍ JSOU VAŠÍ OCHRANOU PROTI ZLU.

Modlete se, jednejte, abyste u svých bratrů svědčili o tom, co nosíte ve svém nitru.

Má dcero, ať mé děti nezoufají, to by byl nedostatek víry. Řekni jim, že jsou dětmi Krále, a proto mají vůli vzdát se hříchů a dostat požehnání k jejich odpuštění tím, že budou mít pevné odhodlání k nápravě.

Řekni jim, že jsem Matka všech lidí a že je všechny čekám.

Mé drahé děti, nečekejte, až čas uplyne, buďte bytostmi, které milují mého Syna v eucharistii.

V tomto čase je lidstvo ve velkých vzpourách, je to vhodná půda k tomu, aby se zlo bez překážek rozmáhalo. Nerozptylujte se, soustřeďte se na Toho, kdo je centrem života lidí: Na Jednoho a Trojjediného Boha. Nikdo není opuštěn Boží rukou, ani jeden.

Pospěšte si, a vejděte do našich Nejsvětějších Srdcí.

Přijďte, děti, které jste bez domova, které máte hlad, které nemáte ruku, jež vás přivítá, které věříte, že nejste milovány mým Synem, které jste pokorné, přijďte děti, přijďte k Matce, která vás miluje a která neopustí žádné ze svých dětí.

Žehnám vám z celého srdce.

Matka Maria
zpět