210. Poselství Boha Otce ze dne 26. října 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OPÍREJTE SE O MNE


Vším, čím jste prošli ve svém životě, směřovalo k mému záměru. Vše, co jste opustili, bylo pro Mne. Nyní použiji vše, co jsem vás učil, abyste se dotkli mého lidu. Vezmu vás do dobrého života, života pokoje a požehnání v čase, který vám zbyl na zemi. Dejte přednost tomu, co ve vás konám, abychom mohli dělat věci spolu. Mé myšlenky o vás a můj plán pro vás jsou mimořádně dobré – žehnat vám a dát vám očekávaný konec.

Tak mnoho mých dětí nechápe, když jdou skrze obtíže, že mnohé těžkosti jsou Mnou dovoleny pro jejich zdokonalení, aby se naučily přiblížit se více ke Mně, zvýšily svou závislost na Mně.

Když závisíte na světě, váš život se bude měnit s každou změnou, k níž tam dojde, ale když závisíte jen na Mně, nikdy nepotřebujete mít starosti, neboť Já jsem vždy tentýž. Neměním se. Má láska k vám se nikdy nezmenšuje.

Dovolte Mi, abych pracoval ve vašem srdci, abyste záviseli jen na Mně. Opírejte se o Mne a buďte požehnáni.

Bůh Otec


Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17: Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18: nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však věčné.

Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Jr 17, 7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
zpět