213. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


FALEŠNÁ JEDNOTA SE CHYSTÁ NAHRADIT MŮJ ZÁKON


Můj milovaný lide,

vy, mé děti, protože jste si vědomy všeho, co prožíváte, půjdete i nadále po této cestě, budete posilovat víru a s pomocí Ducha Svatého budete vedeny k celé Pravdě, a s pomocí mé Matky, držíce se její ruky, odoláte útokům zlého tyrana.

Můj lid si je vědom všeho, co přichází...

Můj lid musí pozvednout zrak a vzpomenout si, Kdo stvořil vše, co vidíte ve stvoření. Dlužíte Mi čest, moc a slávu, na věky věků.

Milovaný lide, v této chvíli nepřítel duše drží své ďábelské legie nad celým lidstvem, jak už to dělal dříve v historii lidstva, aby podváděl...

V této chvíli můj lid sdílí pocit, že musí lidstvo varovat před tím, že bude trpět, protože se neřídí mým Slovem. Můj lid to cítí. Zbytek lidí, ti, kteří Mě odmítají nebo ti, kdo Mě neberou vážně, se dívají na strašné události, a pak říkají: "Život jde dál jako obvykle a ti, kdo oznamují, že vše se změní, se mýlí, jsou to šarlatáni". Tato slova, děti, jsou částí působení zla, aby vás udrželo v odmítání, abyste byly ztraceny.

Dávám vám mé Slovo s láskou a má Matka vás stále varuje, ale vy jen čtete, nebo nasloucháte volání z mého Domu a čekáte na naplnění těchto událostí... čekáte na důkaz, abyste zareagovaly...

Děti, až důkaz přijde před vás, nebudete schopny jednat jako porota, hledající souhlasný rozsudek.

Ačkoliv mé milosrdenství je nekonečné, ne všichni budou požehnáni tím, že si v okamžicích agonie uvědomí, že je třeba se kát a zachránit se z drápů Satana, navzdory nekonečnosti mého milosrdenství, jež neodmítá ani nejslabší známku lítosti, abych mohl obejmout své děti.

Můj lide, zneužitá věda vyvolává nový závod, jako pokus Mě překonat. To, čeho se dopouští toto stvoření, je ohavnost a má spravedlnost bude okamžitá.

Vy jste generace, o níž Písmo svaté oznamuje: Uvidíte naplnění proroctví právě tak, jako ji viděla generace Noe.

Lidé, tančíte, jíte, pijete, noříte se do zkaženosti... životem je pohrdáno, přicházejí zrady, jedna za druhou, množí se znamení na obloze, ale lidé pokračují, jakoby se nic nestalo, jako když vidíte někoho, kdo šel v souladu s mým Slovem a dnes podlehl temnotě, vysmívá se Mi, mým varováním a voláním z mého Domu.

Zlo se rychle množí, terorismus vyvolává chaos, plíží se po celé zemi a nese s sebou smrt. Bez strachu z mé spravedlnosti, domýšlivý a arogantní člověk padne k zemi ve svém šílenství.

Oni nevěří v ezistenci zla. Tímto způsobem dávají oprávnění zlu, aby se volně, s velkou inteligencí pohybovalo, pronikalo do člověka, aby Mnou pohrdal a popíral mou existenci. Hřích nazývají dobrem a dobro hříchem. Takto člověka překvapí zlo, maskované za dobro, v důsledku nevědomosti lidstva, které Mě nezná.

Běda tomu, kdo nevaruje mé děti před hříchem a kdo nenazývá hřích hříchem!... "Pro toho by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil" [Mt 26, 24].


Duše věrné Mně a mé Matce jsou v této chvíli duchovním světlem, které Mě nutí, abych se díval na zem, přestože jsou lidská stvoření pohroužena do neřestí a zvráceností, do mafie, která kšeftuje s lidským životem a s vědeckým pokrokem, jenž není mou vůlí. Lidská stvoření, která jsou pohroužena do bezpráví a nevíry, se oddělují stále více ode Mne a od všeho, co souvisí se spásou duše.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, falešná jednota se chystá nahradit můj Zákon.

Modlete se, mé děti, modlete se, uslyšíte burácení přicházející z moře, páry znečištěné vody se pozvednou a sestoupí na zem jako pěna, které by se člověk měl bát.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se bude i nadále třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se, kolem slunce uvidíte nový úkaz, který bude pro lidi znamením bolesti.

Můj milovaný lide, země se třese v důsledku lidského hříchu, země mluví k člověku, který Mě odmítá chovat ve svém srdci. Světla pronikají zemskou atmosféru častěji a zneklidňují ty, kteří je pozorují. Prostor je přitahován hrozným hříchem, jehož je plná země.

Slovo přestává být slovem. Člověk a jeho bratři si už nebudou rozumět, vše bude zmatení [viz Geneze 11:1-9]. Dobré úmysly budou považovány za špatné a hněv vyvolá hluboká rozdělení mezi národy ve větším střetu.

Můj milovaný lide, tak jako noc objímá světlo nového dne, člověk se probudí světlem, které zničí vše na své cestě, světlem, které sestoupí kvůli útoku jednoho, jenž se před lidstvem zdál spící, ale tajně se připravoval ke skoku. Bolest a rozvaliny, pláč lidstva, utrpení mých dětí...

Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, bude nadmíru trpět.

JE TOLIK BOLESTI V MÉM SRDCI KVŮLI ODMÍTÁNÍ MÝCH DĚTÍ!

Má Matka vás volala a vy jste ji odmítli...

Má církev neuposlechla jejích přání, proto bude lidstvo trpět...

Brzy budete čelit svému hříchu. Kajte se!

Domýšlivý lide, dbej mého volání!... A s vírou očekávej pomoc z mého Domu.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět