215. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VZPOMÍNKA NA ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ VE FATIMĚ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jako Matka všeho lidstva hledám duše, abych je vedla k mému milovanému Synu.

Milované děti, jak často jsem vás vybízela, abyste žily své životy podle vysvětlování tohoto Slova, které máte žít Božím příkazem, jako opravdoví křesťané, pro dobro své duše a ve prospěch osudu lidstva!

Zlo nebylo vykořeněno z povrchu země, neboť v tomto čase zuřivě pronásleduje mé děti.

Nedostatek lásky nepřichází od Boha...
Hněv nepřichází od Boha...
Vzpoura nepřichází od Boha...

Buďte moudré a uvědomte si, jak zlo vás nechává reagovat proti všemu, co reprezentuje větší duchovnost a větší svatost člověka.

Moji milovaní, v tomto čase mír lidstva visí na vlásku, a toto vlákno je lidskou vůlí těch, kdo mají pozemskou moc a zapomínají, že je velmi omezená. Lidé rádi zapomínají, že moc nad vší mocí je Boží moc, a nikoli ta lidská.

Zapomínáte na lásku k Bohu a k bližnímu. Vidím tak mnoho mých dětí, které mi působí hluboký žal. Jsou nejen neposlušné, ale i pyšné a pýcha oslepuje jejich smysly a zatvrzuje srdce natolik, že vidím, jak těžké je pro ně milovat samy sebe.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo v celém světě roste, a to je znamení brzkého a veřejného vystoupení antikrista v lidstvu. Antikrist vytváří zlo, živí se zlem a pýchou, vším, co je v rozporu s Boží vůlí, a když mé děti jednají proti Boží vůli, jsou spoluviníky na rozšiřování panství antikrista.

Milovaní, Božím člověkem je každé lidské stvoření, které ve svém životě vydává svědectví o Bohu, naplňuje Boží vůli, a které se v některých chvílích ve svém životě vrací k Bohu se zkroušeným srdcem a pevným úmyslem nápravy. Proto Boží lid pokračuje v růstu, bude i nadále růst a já budu vždy apelovat na svědomí každého, aby se vrátil na cestu Pravdy a Života. Proto vás volám, abyste zůstali bdělí. Zlo vniká do lidí, aby ti stejní lidé nechali proniknout temnotu do církve mého Syna.

Musíte rozlišit a rozpoznat zlo a jeho činy proti chování, zvykům, praktikám, dobročinnosti, naději, a především proti víře všech, kdo jsou moji.

Varuji vás jako Matka. Boží dítě bojuje proti duchům, kteří jsou posíláni ďáblem, aby na vás útočili a pomlouvali vás. Nepřítel duše se raduje z naivity mých dětí, což vyvolává nežádoucí reakce proti Božím prorokům, aby se oslabilo Slovo, které je odhalováno lidstvu.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik falešnosti je uprostřed této generace!

Kolik falešnosti je v popírání antikrista, jeho pobytu na zemi a způsobu, jakým se vloudí, aby podněcoval válku, podrýval církev mého Syna a napadal Boží nástroje, aby udržoval široké pole svého působení, jež neustále roste tím, že získává nadvládu nad lidmi, nad tím, co vytvořil člověk – nikoli nad horami, ale nad lidmi, aby se vzájemně zničili tím, že je odvede od Boha!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, antikrist se chopil moci svou činností v mocných kruzích světa, kde byl uznán. Je pro něj mimořádně důležité, aby zaséval svár mezi lidmi, snižoval důležitost mých výzev a oslaboval obsah volání mého Syna, mých slov a mých přímluv.

Antikrist neslábne, ale roste prostřednictvím velkých spiknutí, skrze lži a závazky, které dobrovolně podporují mocné skupiny ve světě ve prospěch zavedení jediné vlády, která bude pronásledovat lid mého Syna s cílem uchvátit to, co je Božím vlastnictvím.

Milované děti, antikrist není výmysl, aby vám naháněl strach, ale skutečnost. Prodlévá mezi vámi na zemi a jeho vliv se šíří z vrcholků vysoké společnosti, spouští své plány k ovládnutí lidstva.

Antikrist má v tomto čase moc, a tato moc bude růst, dokud neuchvátí celé lidstvo a přivede je k snášení nejbrutálnějšího útlaku.

Vy, mé děti, znáte mého Syna a jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, znáte lásku mého Syna k svému lidu, znáte Boží milosrdenství. Nedávejte v tomto čase stranou milosti, na které spoléháte, abyste se vrátily na cestu spásy duší skrze dar Lásky.

V tento pamětní den chci, abyste si vzaly k srdci tato má volání, abyste byly vytrvalé ve vašich dobrých úmyslech a v činech, které potřebujete k nápravě, abyste mohly ve vás oživit Ducha Svatého a porozuměly znamením a oznámením v tomto čase.

Má mateřská láska mě vede, abych vás provázela a byla Přímluvkyní pro všechny lidi, pokud mě o to požádají.

Modlete se svatý růženec. Nerecitujte jej, ale modlete se svatý růženec s oddaností a v rozjímání, zastavte se u každého tajemství a nabídněte je sobě, mystickému Tělu církve, pro všechny ty, kdo lpějí na lžích, které mají zlehčit přítomnost mého Syna jako centra jeho církve.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kteří nemilují nebo nečekají na mého Syna.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste nepodlehly podvodům Zlého.

Modlete se, mé děti, aby můj anděl pokoje byl slyšen při svém příchodu.

Modlete se, mé děti, modlete se, lidstvo bude překvapeno silou moci velkých národů, které se vzájemně střetnou, a člověk bude trpět spolu s nimi.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že věda, je-li použita k dobru, je požehnáním, ale je-li použita ke zlu, vzhledem k lidské závislosti na něm, ochromí svět a během okamžiku jej uvrhne do temnoty.

Milované děti, nepovstávejte proti sobě, sjednoťte se, spojte se s Boží láskou ve svých rukou a sjednoťte se, shromážděte ty, které tak či onak mají moc a osud národů ve svých rukou. Nevylučujte, nebo nepohrdejte těmi, které ve světě dosáhly uznání, naopak, spojte se s těmi z mých dětí, o nichž věříte, že nemohou dosáhnout hlubšího poznání, a které Dům mého Syna povolal, aby v tomto čase byly jeho hlasem.

Sjednoťte se, lidé mého Syna, všichni se sjednoťte, a netvořte jen zeď, ale sami o sobě podnikejte kroky proti chapadlům Zlého, aby nedosáhl úspěchu ve svém konečném plánu proti mým dětem.

Žehnám vám a naléhavě vás prosím, abyste se přiblížili k mému Synu se srdcem naplněným upřímností, aby vás přivítal se svým milosrdenstvím a abyste zůstali v Něm jako děti, které jsou dětmi Krále Králů a Pána Pánů.

Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí...,
a vy zůstanete v mém srdci, mé věrné děti.

Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás.

Jako Jitřní Hvězda, osvítím cestu mých dětí.

Matka Maria
zpět