217. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEZAPOMEŇTE, ŽE TOTO JE ČAS NA PŘÍPRAVU!


Můj milovaný lide, žehnám tě svou láskou.

MŮJ LIDE: KDE JSI?

Mluvím k tobě, a ty Mě neposloucháš...
Volám tě, a ty neodpovídáš...
Ptám se, a ty Mě neposloucháš nebo nebereš má slova s náležitou vážností...

V tomto čase je třeba, aby mé děti rostly a pronikly do mé lásky, a být láskou, aby pro Zlého nebylo snadné z nich udělat loutky, které páchají zlo.

Moji lidé, nepochopili jste naléhavost vnitřního růstu, abyste se mohli setkat a sjednotit se se Mnou. V každém okamžiku zůstáváte spoutáni svým lidským egem, jímž se chlubíte, nebo neustále chválíte. Všechno víte, můžete udělat cokoli, všechno dáváte stranou a soustřeďujete se jen na sebe, abyste byli svým sobectvím.

Vaše záliby nebo preference často nejsou slučitelné s mým učením, s cestou mého opravdového dítěte, přesto se ale nezastavím a také vy se nesmíte zastavit na cestě ke Mně. Nesmíte ustrnout a myslet si, že již máte všechno, abyste Mě dosáhli. Duchovní růst člověka nekončí, dokud neodejde do mého Domu.

Někteří z mých vlastních jsou namyšlení, sobečtí, arogantní, kritičtí, neodpouštějí, vnucují své názory, nepřijímají způsob myšlení nebo chápání ostatních svých bližních, pokud jde o mé záležitosti. Jiní neustále zdůrazňují omyly svých bratrů, aniž by si uvědomili, že mají tutéž chybu, na kterou poukazují u ostatních. To, moji lidé, je u vás tak běžné, že se trápím tím, že stále chodíte se stejnými hadry, které jste vždy nosili.

Konflikty mezi mými dětmi nejsou jen ty, které vidíte na veřejnosti, ale také ty, které každý nosí v sobě, a které se projevují s hrubostí v okamžiku, kdy zaútočíte na své bližní, aniž byste na okamžik přemýšleli o škodě, kterou si tím způsobíte.

Pověřil jsem některé své nástroje misí vysvětlovat mé Slovo, a tato mise by neměla být brána na lehkou váhu, ale měla by dát mým lidem možnost růst, neboť Já nemohu – sám – vás vést k modlitbě, nemohu – sám – vás vyzývat, abyste Mě přijali, dokud ve vašem nitru nenastane skutečná změna, z níž se zrodí víra, zakoření a stane se opravdovou.

Moji milovaní lidé, potřebujete procvičování, procvičování daru mé Lásky vůči svým bližním. Ten, kdo vytrvale bičuje nebo mučí své bratry, není opravdový, jen předstírá, že patří k mým vlastním...

Pokoj je znakem těch, kdo míří ke Mně...
Úcta k bližnímu je znakem těch, kdo míří ke Mně...

Nedostatek víry je znakem těch, kdo nejsou mé opravdové děti, neboť setrvávají ve vlažnosti. Musí se v těchto časech rozhodnout kvůli poutům, které jim neumožňují růst a jsou pro ně neustálou překážkou.

Moji milovaní lidé, nepřicházím vysvětlovat mé Slovo, abyste si je jen četli a nepraktikovali je, a zůstali stejnými nevěřícími, pošetilci, neznalými a arogantními, kteří Mě nechávají trpět.

Každý můj požadavek je pro vás příkazem, příkazem, abyste rostli a byli více duchovní, a méně hříšní. Duchovní růst vás vzdaluje od hříchu a zla. Potřebuji, abyste se připravili jít po mé vlastní cestě, nemůžete jít zkratkami, jak se vám líbí, musíte jít v mé vůli.

Duchovní růst zvětšuje víru v lidské bytosti a mé děti musí růst, aby překonali to, co je svazuje. Většina lidí se dobrovolně připoutává k tomu, co je světské, ke svému životnímu stylu, ke svým zálibám a potěšením, nedůvěřují Mi, nevěří ve Mne, odvracejí se od mé vůle, a někteří Mi vzdorují kvůli strašným náklonnostem, které mají. Poutům, která ovládají mysl, a oni věří, že nebudou schopni bez nich žít.

Moji lidé, tato generace se v každém okamžiku bouří proti Mně, a tak nebude pro vás snadné žít s událostmi, které se blíží:

Jak bude žít ze dne na den ten, kdo je zvyklý žít v bohatství?
Jak bude žít ze dne na den ten, kdo se soustředil na své úspory?
Jak bude žít ten, kdo je zvyklý uspokojovat své ego a své rozmary?
Jak bude žít ten, kdo je zvyklý dávat rozkazy?
Jak bude žít ten, kdo Mě neposlouchal?

Moji lidé, nebudete mít žádné pohodlí tohoto času... nebudete mít NIC!

Vaše bezpečí bude spočívat ve víře v mou pomoc a pomoc mé Matky spolu s pomocí vašich bratrů na cestě.

Nebudete moci mít nynější rozmary, stanete se sobě rovní, ti kdo něco mají s těmi, kdo nemají nic. V této chvíli bude vaše jistota ve Mně, a kdokoli není připraven být poslušný, nebude schopen snášet tento stav.

Moji lidé, tento čas přestává být časem, krátí se a vy jdete, jakoby se nic nemělo stát. Těžké choroby se budou rychle šířit, a když se vám stanou známé skrze lékařská média, a vy je nebudete moci déle skrývat, budou to prostředky, které vám odhalila má Matka, jimiž některé z nich zastavíte, ale především bude v tomto čase nutná víra.

Děti, kolik z vás nedosáhne větší spirituality, protože si odpíráte vnitřní změnu! Člověk může procházet svým životem s určitým charakterem, s individuální cestou bytí, s velmi osobními požadavky a zálibami... Ale toto je čas změny, transformace, uzdravení a zvláštní podoby mé pomoci.

Děti, jste bytostmi svobodné vůle, jste si vědomy svých činů, můžete uvažovat o svém jednání nebo práci, máte mysl a svědomí. Použijte tyto dary k svému růstu, a ne k cestě zpět. Lidské já je součástí vědomí, proto je tak důležité znát sám sebe, abyste se mohly rozhodnout se změnit pro své vlastní dobro a dobro všech kolem vás.

Lidé této generace cítí, že se svou nynější technologií jsou soběstační a vrhají se do používání moderních prostředků, aniž by chtěli uvěřit, že ty jim jen ubírají čas, zabraňují jim být bratrští a ochotní ke změně, a vedou je k násilí a závislosti.

Kolik jen vás na Mne zapomíná, aniž byste pomysleli, že dokonce i se všemi moderními novinkami jste stejní jako jiné generace, které byly ztraceny proto, že se nesnažily Mě poznat!

Sami o sobě nemůžete udělat nic, potřebujete Mě, abych zůstal ve vás, protože přebývám uvnitř každého z mých dětí. V tomto čase jste Mě od sebe oddělili, a proto jste vytvořili hlubokou trhlinu, která brání nepřetržitému dialogu, jenž měl mezi námi existovat.

Máte v životě lidské cíle... A Já vás volám k Božímu cíli, který nemá konec.

Moji lidé, usnadňuji vám naše setkání, ale vy se vzpíráte v tomto důležitém čase, v okamžiku, tak přesahujícím lidskou existenci.

Nesmíte zůstat jako dosud, nesmíte opakovat stejné chyby minulosti, nesmíte už dál nosit hadry špatných zvyků, které jste získali ve své rodině nebo s nimiž jste sami souhlasili.

Nikdo nemá právo špinit svého bratra, ani ho držet v neustálém utrpení.

Děti, lidské stvoření by mělo dosáhnout úrovně mého jednání a práce, aby vaše lidské ego se nevrhlo na vaše bližní.

Moji lidé, utrpení mé církve už není daleko, bude krutě očištěna a vy, mystické Tělo, jste uvnitř mé církve. Z tohoto důvodu musíte být každým okamžikem stále lepší. Nepovažujte se za poražené, jděte dál, sjednocení v mé vůli. Neopustil jsem vás, každý z vás je pro Mne jedinečný a nenahraditelný.

Moji milovaní lidé, Slunce vysílá své škodlivé záření a vy budete trpět.

Člověk se pokouší ospravedlnit závody národů ve zbrojení před lidstvem. Vlk v rouchu beránčím touží získat moc nad lidstvem, aniž by si to lidstvo uvědomilo. V tomto čase předstírá, že hledá světový mír.

Nemylte se, mé děti, zůstávejte vždy ostražité v každém ohledu. Až se vám ekonomika bude zdát pevná, nevěřte tomu. Já vidím dál a vy nebudete žít tak jako dnes. Ten, kdo má peníze, bude jako žebrák, a žebrák ho naučí jak žít bez majetku. Všichni budete potřebovat své bratry, aby vás chránili jako křesťané v čase ukrutného pronásledování, které bude rozpoutáno s velkou silou proti mému lidu.

Nečekejte na znamení, oznámené mou Matkou, abyste se změnili. Musíte se změnit právě v tomto okamžiku. Smiřte se se Mnou a vzdávejte díky, že jste byli povoláni k životu v mé lásce, z níž plyne vše, co člověk potřebuje.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude trpět terorismem ve svých útrobách.

Modlete se, mé děti, modlete se, za Spojené státy, tento národ přivede k utrpení své děti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, jeho lid uvidí probuzení velké sopky.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, lidstvo dospěje k neočekávanému.

Moji milovaní lidé, modlete se za mou církev, buďte opatrní a rozhodněte se stát mými opravdovými dětmi.

Tváří v tvář lidskému sobectví a aroganci,
ukažte víru ve Mne s opravdovou vnitřní změnou.

Volal jsem každého, aby se připravil, protože čas už není dlouhým časem. Ale můj lid čeká, a až se probudí, bude pro něj dvojnásobně těžké, aby přišel ke Mně. Ale láska mé Matky nikdy nezeslábne, bude se stále přimlouvat za každého z vás a přitáhne vás na mou cestu, kde nikdy nenajdete zavřené dveře.

Žehnám vám, moji milovaní. Nezapomeňte, že toto je čas na přípravu.

Váš Ježíš
zpět