218. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


O KOZLECH A OVCÍCH


Řekl jsem vám, že cokoli je v nitru každého muže nebo ženy, že to narůstá. Vidíte to na lidech kolem vás.

Jestli jsou bojácní, jejich strach roste. Jsou-li věrní, roste jejich víra. Jsou-li zvrácení, jejich zvrácenost se zvětšuje.

Cokoli se skrývá v jejich srdcích, roste.

Není to bez důvodu, mé děti, že vidíte tyto věci zesílené v těch, kdo jsou kolem vás. Konflikt se vyostřuje a ovce jsou oddělovány od kozlů, v přípravě na konec všech věcí.

Jak se konec rychle blíží, bude stále více zřejmé, kdo je můj a kdo ne.

Zůstávejte bdělí a buďte velmi opatrní, protože váš nepřítel to použije proti vám, bude-li moci. Kdykoli je v nějaké osobě zlo zvětšeno, je tam příležitost k velkému hříchu a ničení.

Bůh Otec


Poznámka: Pán mi ukázal, že jedním ze záměrů toho všeho je, že ti, kdo tvrdí být křesťany, ale ve skutečnosti jimi nejsou, budou tomu vydáni na pospas.


Mt 25, 31-46
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali.
46: A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.
zpět