222. Poselství Boha Otce ze dne 19. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


HLEDÁNÍ MÉ VŮLE


Když mé děti hledají mou vůli, velmi často místo toho jdou za svými touhami.

Mé děti, abyste poznaly a konaly mou vůli, musíte zapomenout na svá vlastní přání a hledat mou tvář. Musíte naplnit svého ducha mým svatým Slovem, až se má přání stanou vašimi a má mysl bude ve vás. Musíte být každý den v mé Přítomnosti.

Tímto způsobem se budete častěji nalézat v mé vůli, než v té své, a vaše cesta bude snazší.

Bůh Otec


Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdce, na svoji rozumnost se nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu: chci vám dát naději o budoucnosti.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
zpět