232. Poselství Boha Otce ze dne 27. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Likous (USA).


JÁ JSEM VAŠE ÚTOČIŠTĚ


Já jsem vaše útočiště, vaše pevnost a ochrana ve všech situacích. Vaše útočiště je vždy ve Mně. Chci, aby mé děti si na to vzpomněly v tom, co přichází, neboť jsem vám dal tento slib.

V časech boje jsem zaštítil mé vlastní a přivedl je v bezpečí domů. V časech hladu jsem živil ty, kdo věřili v mé velké jméno. Poskytl jsem jim zásoby, protože Mě poslouchali.

Moji maličcí, nemáte se čeho bát, když se schováte ve Mně. Přijdete-li ke Mně ve zbožňování, v modlitbě a v chvále, uvidíte, že mohu být velmi dobře vším, co potřebujete.

Spočívejte ve Mně a netrapte se kvůli těmto časům, neboť tato pravda bude trvat až do konce času.

Já jsem vše, co potřebujete.

Bůh Otec


2Sam 22, 2: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě ochránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
zpět