237. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDÉ, MUSÍTE SE ZMĚNIT DŘÍV, NEŽ SI VÁS VEZME ZLÝ JAKO SVÉ VLASTNICTVÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje láska vytrvale ochraňuje každé mé dítě.

Jako žena oděná sluncem, přicházím v této chvíli, abych otevřela oči těch, kdo nechtějí vidět pravdu tohoto času.

Zlo se zmocnilo lidu mého Syna, který se bez rozpaků odevzdal dvojsmyslnému slovu "potěšení"...

Zlo pokračuje v podvádění člověka, a ten bezvýhradně podléhá lžím, jimiž k sobě přilákalo minulé generace.

Mé děti jsou bez milosti pronásledovány a toto pronásledování se rychle šíří. Každé znamení laskavosti je urážkou těch, kdo milují Satana.

Zlovolný utlačovatel člověka, antikrist, se sám nepředstaví lidstvu, aby odhalil svou identitu, naopak, bude vlkem v rouchu beránčím, v němž jsou osnovány jeho nejnebezpečnější plány. Bude živit hladové, uzdravovat nemocné, postará se o základní lidské potřeby, bude provádět zázraky, abyste ho viděli jako zachránce lidstva, a až ukáže svou pravou tvář, bude vrahem lidu mého Syna.

Antikrist pronikne mysl lidí a povede je do boje proti sobě navzájem. Poštve rodiče proti dětem a děti proti rodičům – rodiny budou pronásledovat své vlastní členy. Společnost sevře teror, a to povede až k popírání víry a rouhání proti Bohu. Ti, kdo jsou stoupenci antikrista, budou zbaveni myšlenek, neboť jejich myšlení bude pohlceno silou psychické moci ďábelského utlačovatele lidstva.

V člověku se probudí nejhorší instinkty, všechny jdoucí k vzájemné neúctě. Nouze bude příčinou, aby slabí veřejně vyznávali víru v antikrista. Proto vás vyzývám, abyste poznali mého Syna a hlásili se k Němu, abyste nebyli podvedeni Zlým.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uchovejte si v paměti znalost o antikristu, dokud nepřevezme kontrolu nad lidstvem.

Nebojte se, místo toho se dívejte do svého nitra a poznejte hříchy, kterých jste se dopustily. Rozhodněte se změnit a obnovte se vnitřně šlechetným duchem, vstupte do opravdového života, abyste odolaly zlu.

Nepohrdejte mým Slovem, abyste později nelitovaly, že jste je nechaly za sebou jako něco, co nemá žádnou hodnotu. Neoznamuji vám, svým dětem, že nebudete trpět, volám vás, abyste se obrátily a připravily.

Moji milovaní, očista je volbou člověka tváří v tvář takovému úpadku, ohavnosti a rouhání, kterými lid mého Syna uráží Nejsvětější Trojici.

Boží hněv sestoupí na Zem. Dříve jste jej nikdy neviděly, nechá trpět lidský rod a nedůvěra bude nářkem vlažných. Milované děti, proto vám nabízím svou ochranu. Toto je čas k rozhodnutí. Nemůžete jít dál jako vlažní, protože se dostanete do vleku Zlého, aniž mu budete schopny uprchnout.

Lidé, musíte se změnit dřív, než si vás vezme Zlý jako své vlastnictví...
Potřebujete se modlit...
Potřebujete nabídnout pokání...
Potřebujete duchovně růst, nemůžete pokračovat v prostřednosti, neměli byste se spokojit nazývat se křesťany, aniž byste dali VŠECHNO za mého Syna.

Neříkejte "Otče", nejste-li jeho skutečnými dětmi, neříkejte "odpusť těm, kteří se provinili proti nám", když sami neodpouštíte – nebuďte jako pokrytci. Bůh ví o všem, ví všechno, a žádné lidské stvoření není Otcem opomíjeno.

Lidé se nacházejí v totálním zmatku, můj Syn kvůli tomu trpí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bude bičována přísněji, znovu a znovu.

Modlete se děti, modlete se za lid mého Syna, modlete se za sebe.

Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány nechají pocítit svou moc, otřesou zemí, vyvrhnou svou zuřivost na zem a zpustoší národy.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, modlete se za Španělsko.

Modlete se, mé děti, Spojené státy budou i nadále bičovány přírodou a terorismus přijde, aby vyvolal nejistotu.

Moji milovaní,

vyzývám vás, abyste nezeslábli ve víře, buďte těmi, kdo září uprostřed velké temnoty, která panuje na zemi. Nezapomínejte, že slabost je ničena silou eucharistie. Važte si toho okamžiku, kdy přijímáte mého Syna v eucharistii.

Zůstávejte bdělí, Rusko přijme rozhodnutí, které přímo zasáhne celou Evropu a nepřímo celý svět.

Sjednoťte se ve jménu mého Syna, buďte bratrští, nevyhledávejte individuální výhody před společným dobrem.

Nájezdy do kostelů a jejich ničení budou každodenními událostmi pro zastrašování mých dětí, aby se vzdaly své víry.

Milované děti, nemlčte o svých hříších, uznejte, že jste hříšníky, zkoumejte samy sebe, neodpírejte si spásu, neodsuzujte se tím, že neuznáte hříchy, jichž jste se dopustily.

Poslouchám kázání o Božím milosrdenství, a přesto vás nevarují před Boží spravedlností. Hříšník není odměněn, pokud nebude činit pokání. Děti, jste vedeny ke ztrátě své duše – hříšník se musí obrátit – taková je Pravda.

Mé prosby nebyly vyslyšeny, časy by byly jiné, kdyby mě lidstvo poslechlo, kdyby církev mého Syna splnila mé naléhavé žádosti, které jsem vznesla ve jménu Nejsvětější Trojice. Osud celého lidstva by byl jiný.

Moji milovaní, anděl pokoje přijde z Otcova Domu s Božím Slovem na svých rtech, aby uklidnil zmatek lidí, kteří v beznaději zaútočí proti sobě, budou ztrácet veškerou kontrolu a oddávat se zhýralostem vyvolaných zoufalstvím. Bude to čas anděla pokoje, čas záchrany, čas jednoty církve Zbytku, kdy se stádo utiší.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále vám žehnám. Naslouchejte a nechoďte v nečinnosti – neustále praktikujte Boží Slovo, napsané v Písmu svatém.

Nezůstávejte v netečnosti! Probuďte se, mé děti, probuďte se! Berte vážně má volání. Přijde chvíle, kdy uvidíte naplnění toho, co jsem vám odhalila, a jak jen pak budete litovat své neposlušnosti.

Vyzývám vás, abyste dbaly mého Slova. Žehnám vám.

Nebojte se, stále nad vámi bdím a osvobodím vás od většího zla.

Matka Maria
zpět